Tải ESF Database Migration Toolkit Standard Edition

Link Tải ESF Database Migration Toolkit Standard Edition chính thức:

ESF Database Migration Toolkit là chương trình giúp chuyển đổi những dạng cơ sở  giữ liệu khác. Phần mềm này giúp bạn truy cập trực tiếp đến  MySQL, SQL Server, PostgreSQL, Oracle, Access, Excel, Paradox, Lotus, dBase, Visual FoxPro, giấy tờ và những định dạng khác, chuyển đổi giữa những định dạng (SQL Server thành MySQL, MySQL thành Access v.v...)ESF Database Migration Toolkit cung cấp cho người sử dụng một tool chuyển đổi theo đã bước dễ dàng, giúp bạn truy cập cùng những cơ sở dữ liệu, chọn những bảng, sau đấy chuyển đổi và sao chép xuất hiện những định dạng dữ liệu mới. Bạn có thể chọn lựa chuyển đổi toàn bộ dữ liệu hay chỉ có sao chép cấu trúc của cơ sở dữ liệu. Chương trình này cung cấp cho người sử dụng từ những tùy chọn dễ dàng xuất hiện nâng cao, những chức năng đặc thù của cả đôi loại định dạng dữ liệu đầu vào và đầu ra. Bạn có thể chuyển đổi những tệp dữ liệu một cách chính xác theo cách bạn muốn.

Vài chức năng chính:

Phần mềm là 1 kỹ sư chuyên nghiệp, sử dụng dễ và nhanh lẹ, tất cả người sử dụng đều có thể làm việc với  ESF Database Migration Toolkit.  Chuyển đổi những định dạng cơ sở dữ liệu chỉ sau 3 bước.
Cho phép chuyển đổi giữa những loại cơ sở dữ liệu: MySQL, SQL Server, PostgreSQL, Oracle, Access, Excel, dBase, Paradox, Text, Visual FoxPro.
Hỗ trợ những loại bảng kiểu: Table Primary Keys, Indexes, và Autoincrement(Auto-ID).
Hỗ trợ Batch insert/Update records làm tăng tốc các giai đoạn chuyển đổi nhanh hơn so cùng những chương trình khác.
Bạn có thể chuyển đổi giữa những định dạng cơ sở dữ liệu: MySQL thành Access, Access thành Oracle, Oracle thành SQL server, SQL thành MySQL, và rất nhiều loại định dạng dữ liệu khác.
Thông qua ODBC DSN bạn được phép chuyển đổi định dạng của ngẫu nhiên loại cơ sở dữ liệu nào.
Bạn có thể sử dụng SQL statement để lọc những dữ  liệu được chuyển đổi.
Hỗ trợ tất cả những loại ký tự mã hóa dạng  UNICODE (UTF8, latin, CP1250, ASCII và v.v...)


Link Tải ESF Database Migration Toolkit Standard Edition mới nhất: