Tải Folder Vault

Link Tải Folder Vault chính thức:


Folder Vault - Phần mềm bảo vệ file

Folder Vault hỗ trợ bạn tạo ra một bức tường bảo vệ bất khả xâm phạm khỏi những sự thay đổi, xóa, xem từ bên ngoài. Chỉ có bạn - người nắm giữ mật khẩu bảo vệ mới làm được những chuyện đấy mà thôi.