Tải Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc - Mẫu số 09C/PL-TNCN

Link Tải Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc - Mẫu số 09C/PL-TNCN chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Giảm trừ gia cảnh cho người lệ thuộc - Mẫu số 09C/PL-TNCN - Mẫu kđôi thuế TNCN

Mẫu số 09C/PL-TNCN: Phụ lục giảm trừ gia cảnh cho người lệ thuộc kèm theo tờ kđôi quyết toán thuế 09/KK-TNCN như sau:

Mẫu số: 09C/PL-TNCN
(Ban hành kèm theo Thông tư
số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)

PHỤ LỤC
GIẢM TRỪ GIA CẢNH CHO NGƯỜI PHỤ THUỘC
(Kèm theo tờ kđôi quyết toán thuế thu nhập riêng tư mẫu số 09/KK-TNCN năm ......)

[01] Tên người nộp thuế: …………………..……………………………...........................

[02] Mã số thuế:

[03] Họ và tên vợ (chồng) nếu có: ...........................................................................

[04] Mã số thuế:

[05] Số CMND/ Số hộ chiếu vợ (chồng): ..………………................................................

[06] Tên đại lý thuế (nếu có): ……………………………………………..............................

[07] Mã số thuế:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STTHọ và tên
Ngày sinhMã số thuế
Số CMND/Hộ chiếuQuan hệ cùng ĐTNT
Số tháng được tính giảm trừ trong năm
Thu nhập được giảm trừ
[08]
[09][10] [11][12][13][14][15]
1
2
3
...

Tổng cộng[16][17]

Tôi cam đoan những nội dung kê kđôi là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung từng khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: …….

Chứng chỉ hành nghề số: .......

Ngày ....... tháng ….... năm …....

NGƯỜI NỘP THUẾ hay
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu


Link Tải Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc - Mẫu số 09C/PL-TNCN mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)