Tải Giấy báo tử

Link Tải Giấy báo tử chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

mtaive.com xin giới thiệu Mẫu giấy báo tử là một loại văn bản được cấp cho thân nhân người chết để chạy kđôi tử. Trong trường hợp người chết chưa có thân nhân, thì Giấy báo tử được gửi cho Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi có thẩm quyền đăng ký kđôi tử để Ủy ban nhân dân cấp xã đăng ký kđôi tử.


Nội dung chi tiết Giấy báo tử

ỦY BAN NHÂN DÂN
.....................................


Số: /UBND-GBT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------

 ....................., ngày......tháng.....năm......

GIẤY BÁO TỬ

Họ tên người báo tử:..........................................................., sinh năm...................................

Quan hệ cùng người chết:.........................................................................................................

Họ tên người chết: ......................................................................Giới tính............................

Ngày tháng năm sinh:............................................................................................................

Dân tộc: ......................................Quốc tịch...........................................................................

Nơi hay trú/tạm trú:..........................................................................................................

Đã chết vào lúc:............giờ........phút, ngày.........tháng......năm..........................

Nơi chết:.................................................................................................................................

Nguyên nhân chết:.................................................................................................................

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
(Ký tên, đóng dấu)

Download biểu mẫu để xem thêm chi tiết.


Link Tải Giấy báo tử mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)