Tải Giấy cam đoan (cho mượn hồ sơ)

Link Tải Giấy cam đoan (cho mượn hồ sơ) chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Giấy cam đoan (cho mượn hồ sơ)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

…………, ngày …… tháng……..năm…….

GIẤY CAMĐOAN
(của người cho mượn hồ sơ)

Kính gửi: Cơ quan Bảo hiểm cộng đồng………….

Tôi tên là:………………………Sinh ngày:………..

Nơi sinh:……………………….

Hiện cư trú tại:………………….

Giấy CMND số:………………; Cấp ngày:…………; Tại:…………..

Xin cam đoan những điều sau đây:

Năm……….Tôi có Anh (Chị)…………….Sinh ngày:…….........số CMND ……..cấp ngày…………….tại………..có mượn 1 hố sơriêng tư của Tôi để xin việc làm và tham gia BHXH tại cty…………………………

Tôi xin cam đoan trước pháp luật sự việc trên đây là đúng và cam kết ko khiếu nại về quyền lợi BHXH của Tôi đối cùng Anh (Chị)………….tại cty………….

Download giấy tờ để xem thêm chi tiết.


Link Tải Giấy cam đoan (cho mượn hồ sơ) mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)