Tải Giấy chấp thuận cho đăng ký thường trú vào nhà ở thuộc sở hữu hợp pháp của cá nhân

Link Tải Giấy chấp thuận cho đăng ký thường trú vào nhà ở thuộc sở hữu hợp pháp của cá nhân chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Giấy chấp thuận cho đăng ký hay trú vào nhà ở thuộc sở hữu hợp pháp của cá nhân

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------

GIẤY CHẤP THUẬN CHO ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ
VÀO NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU HỢP PHÁP CỦA CÁ NHÂN

Kính gửi: Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an

1. - Họ và tên:..................................

- Ngày, tháng, năm sinh:................... Giới tính:............

- Số giấy CMND:......................Ngày cấp:...............Nơi cấp:............

- Nơi đăng ký hộ khẩu hay trú:......................

- Số ĐT:............... Số Fax:................E-mail:..................

2. Hiện tôi đang có nhà ở thuộc sở hữu hợp pháp tại chỗ ở:.............................

Tôi đồng ý cho những người có tên dưới đây đang thuê/ mượn/ ở nhờ được đăng ký hay trúvào chỗ ở kể trên:

Download giấy tờ để xem thêm chi tiết.


Link Tải Giấy chấp thuận cho đăng ký thường trú vào nhà ở thuộc sở hữu hợp pháp của cá nhân mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)