Tải Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty TNHH có hai thành viên trở lên

Link Tải Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty TNHH có hai thành viên trở lên chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty TNHH có đôi thành viên trở lên

Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh..
Phòng đăng ký kinh doanh
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
-----------------------------

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÓ HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Số .................................................

1. Tên cty: (ghi bằng chữ in hoa).......................................................

Tên giao dịch:...........................................................................................

Tên viết tắt:............................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính:................................................................................

Điện thoại:.................................. Fax:.............. Email: ...............................

3. Ngành, nghề kinh doanh: ......................................................................

4. Vốn điều lệ: .........................................................................................

5. Danh sách thành viên góp vốn:......................................................

6. Người đại diện theo pháp luật của cty:

Chức danh: ..........................................................................................

Họ và tên: .................................................................................. Nam/Nữ

Sinh ngày:....../ ......./....... Dân tộc: ......................Quốc tịch:.....................

Chứng minh nhân dân (hay Hộ chiếu) số:..................................................

Ngày cấp: ........./ .........../ ............ Nơi cấp: ...........................................

Nơi đăng ký hộ khẩu hay trú:..................................................................

Nơi sống hiện tại: ...................................................................................

Chữ ký: ................................................................................................

7. Tên, chỗ ở chi nhánh:............................................................

Download giấy tờ để xem thêm chi tiết.


Link Tải Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty TNHH có hai thành viên trở lên mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)