Tải Giấy giới thiệu sinh viên đi thực tập

Link Tải Giấy giới thiệu sinh viên đi thực tập chính thức:

Tải về máy (306,9 KB)
Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

mtaive.com xin giới thiệu xuất hiện những bạn Mẫu giấy giới thiệu sinh viên thực tập được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và được tải lên ngay sau đây. Mẫu giấy giới thiệu sinh viên chạy thực tập là mẫu giấy được nhà trường lập ra gửi xuất hiện những cơ quan, đơn vị sinh viên có nguyện vọng được thực tập để xin phép cơ quan, đơn vị thu nhận một sinh viên vào làm việc thực tế cùng chuyên ngành nghiệp vụ từng học để vận dụng vào công việc thực tiễn. Nội dung trong giấy giới thiệu sinh viên chạy thực tập cần ghi rõ thông báo nơi sinh viên xuất hiện thực tập, thông báo của sinh viên gồm có tên, trường, lớp, khoa, mã số sinh viên, khóa,...   Sau đây là nội dung chi tiết, mời những bạn chung tham khảo và tải mẫu giấy giới thiệu sinh viên thực tập tại đây.

Mẫu 01

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Trường..........................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

 

Số: ....../GGT- ĐHVTT- ......

............., ngày…...tháng…....năm......


GIẤY GIỚI THIỆU

                       Kính gửi:.....................................................................................................

Nhằm hỗ trợ cho sinh viên trường có kiến thức thực tế, nâng cao trình độ chuyên môn và làm chủ đề tốt nghiệp khóa học. Nay Khoa..................., Trường ………….. giới thiệu:

Sinh viên:......................... MSSV.: .........................Lớp:.................... Khóa:.......................

Được giới thiệu đến:.........................................................................................................

Địa chỉ:...........................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Về việc:..........................................................................................................................

................................................................................................

Kính mong............................... trợ giúp cho sinh viên................................................. làm xong thử thách.

Giấy này có giá trị xuất hiện hết ngày
......./......./..........

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG KHOA

Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP

..........................................................

..........................................................

..........................................................

(Ký tên và đóng dấu)

 

MẪU 02

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Trường......................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------

Số: ....../GGT- ĐHVTT- ......

............., ngày…...tháng…....năm......


GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi: ……………................………………………………………………..

TRƯỜNG……………….……………

trân trọng giới thiệu:

Sinh viên: …………………………………………………………......……..

MSSV :………………………………. Lớp : …………………….............

Là sinh viên của Khoa …………………………………………………….

Đến liên lạc vị trí thực tập tại Quý đơn vị. Thời gian thực tập là…… tuần, bắt đầu từ khi ……………………...xuất hiện ngày………………………..

Kính mong Quý đơn vị tạo điều kiện và trợ giúp sinh viên Trường đạt kết quả tốt.

Thay mặt Nhà trường, tôi xin cám ơn sự giúp, đóng góp của Quý đơn vị vào sự nghiệp giáo dục và huấn luyện của nhà trường.

Trân trọng cám ơn!

Giấy này có giá trị xuất hiện hết ngày
......./......./..........

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG KHOA

Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP

..........................................................

..........................................................

..........................................................

(Ký tên và đóng dấu)

 


Link Tải Giấy giới thiệu sinh viên đi thực tập mới nhất:

Tải về máy (306,9 KB)
Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)