Tải Giấy phép kinh doanh Karaoke

Link Tải Giấy phép kinh doanh Karaoke chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Giấy phép kinh doanh Karaoke

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

GIẤY PHÉP
KINH DOANH KARAOKE

GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HOÁ-THÔNG TIN TỈNH, THÀNH PHỐ…..
(hay thủ trưởng cơ quan cấp huyện được phân cấp)
CHO PHÉP

- Tên tổ chức, riêng tư được cấp giấy phép (viết chữ in hoa)…....…..........

- Năm sinh:……/……/……….(đối cùng riêng tư)

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:……………ngày................do.................cấp

- Địa chỉ kinh doanh:………….................................

- Tên, biển hiệu kinh doanh………………....................

- Số lượng………....…….phòng

(Những nội dung quan trọng khác……....................……..)

- Giấy phép này có giá trị xuất hiện ngày…......tháng….......năm…..…..

Download giấy tờ để xem thêm chi tiết.


Link Tải Giấy phép kinh doanh Karaoke mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)