Tải Giấy thỏa thuận về việc cho và nhận con nuôi

Link Tải Giấy thỏa thuận về việc cho và nhận con nuôi chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Giấy thỏa thuận cho việc cho và nhận con nuôi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY THỎA THUẬN VỀ VIỆC CHO VÀ NHẬN CON NUÔI

Kính gửi: Ủy ban nhân dân …………………………..

Chúng tôi (Tôi) là:

Quan hệ cùng trẻ được nhận làm con nuôi (1):

Tên cơ sở nuôi dưỡng: …………………………………………………………

Chức vụ của người đại diện cơ sở nuôi dưỡng: ……………………………….

Đồng ý thỏa thuận cho trẻ em sau đây:

Họ và tên: ……………..………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………….

Nơi sinh: ………………………………………………………………………

Dân tộc: ……………………………….. Quốc tịch: …………………………..

Quê quán(2): …………………………………………………………………..

Nơi hay trú/tạm trú: …………………………………………………….…

Lý do đưa vào cơ sở nuôi dưỡng (3): ………………………………………….
………………………………………………………………………………………..

Làm con nuôi ông bà:

Lý do đồng ý cho trẻ em làm con nuôi: …….………………………………
……………………………………………………………………………………….

Lý do đồng ý nhận trẻ em làm con nuôi: …………………………………
……………………………………………………………………………………….

Chúng tôi cam đoan việc thỏa thuận cho và nhận con nuôi trên đây là chắc chắn tự nguyện, việc cho và nhận con nuôi ko vi phạm quy định của Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam và chịu trách nhiệm trước pháp luật cho việc cho và nhận con nuôi của mình.

Đề nghị Ủy ban nhân dân ……………………………… đăng ký.

Bên cho con nuôi (4)

.............................

Xác nhận của UBND cấp xã nơi
hay trú của người nhận con nuôi (6)

……………………………………………….
……………………………………………….
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

Ông bà……………………………………………
có đủ điều kiện nuôi con nuôi theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình

Ngày …tháng …năm …

Chủ tịch Ủy ban nhân dân

Bên nhận con nuôi (5)

..................

Ý kiến của người được nhận làm con nuôi
(nếu con nuôi đủ từ 9 tuổi trở lên)

…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

Chú thích:

(1) Ghi rõ cha, mẹ đẻ; người giám hộ hoặc cơ sở nuôi dưỡng. Nếu như là cơ sở nuôi dưỡng thì ghi rõ tên cơ sở nuôi dưỡng, chức danh của người đại diện cơ sở nuôi dưỡng.

(2) Ghi theo quê quán của cha đẻ, nếu ko rõ cha đẻ là ai, thì ghi theo quê quán của mẹ đẻ; trong trường hợp ko xác định được cha, mẹ đẻ thì để trống.

(3) Phải thiết trong trường hợp trẻ được nhận làm con nuôi đang sống tại cơ sở nuôi dưỡng.

(4, 5) Nếu như bên cho/bên nhận con nuôi là đôi vợ chồng, thì nên có chữ ký của cả vợ và chồng.

(6) Phải thiết trong trường hợp nơi đăng ký việc nuôi con nuôi khác cùng nơi hay trú/tạm trú của người nhận con nuôi.


Link Tải Giấy thỏa thuận về việc cho và nhận con nuôi mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)