Tải Giấy ủy quyền (cá nhân)

Link Tải Giấy ủy quyền (cá nhân) chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

Giấy ủy quyền là 1 giấy tờ pháp lý được sử dụng trong những trường hợp người ủy quyền không thể có mặt tại cơ quan, đơn vị để ký những giấy tờ, văn bản (hợp đồng kinh tế, hợp đồng hợp tác, công văn, quyết định...) hay xử lý những công việc khác thì sẽ ủy quyền cho một riêng tư trong cơ quan, đơn vị để ký thay những giấy tờ văn bản và xử lý những công việc quan trọng nên có sự can thiệp của người quản lý.

Để chứng minh người được ủy quyền có thể thay mặt ký những giấy tờ, văn bản và xử lý những công việc là hợp pháp thì phải có một bản Giấy ủy quyền do người ủy quyền ký. Trong giấy ủy quyền ghi rõ thử thách, quyền hạn của người được ủy quyền, những nội dung giấy tờ văn bản được ký, những công việc mà người được ủy quyền có thể thay mặt người ủy quyền xử lý và giải quyết. 

Giấy ủy quyền thường xuyên được sử dụng trong những cơ quan, đơn vị và  Giám đốc sẽ từng là ủy quyền cho một riêng tư trong cơ quan, đơn vị.

Dưới đây là mẫu Giấy ủy quyền riêng tư được mtaive.com cập nhật từ Bộ luật dân sự và những giấy tờ hiến pháp hiện hành, theo đấy người ủy quyền và người được ủy quyền nên chịu chắc chắn trách nhiệm cùng công việc từng ủy quyền. Mời những bạn chung tham khảo nhé!

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------- o0o -----------------


GIẤY ỦY QUYỀN

(Dành cho riêng tư)

- Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa cộng đồng chủ nghĩa Việt Nam.

- Căn cứ vào những giấy tờ hiến pháp hiện hành.

......., ngày...... tháng...... năm 20...... ; chúng tôi gồm có:

I. BÊN ỦY QUYỀN:

Họ tên:..............................................................................................................................

Địa chỉ:..............................................................................................................................

Số CMND: ................cấp ngày: ............nơi cấp:.................................................................

Quốc tịch:..........................................................................................................................

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN: 

Họ tên:...............................................................................................................................

Địa chỉ:...............................................................................................................................

Số CMND: ..................cấp ngày: ............nơi cấp:................................................................

Quốc tịch:...........................................................................................................................

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

IV. CAM KẾT

- Hai bên cam kết sẽ chắc chắn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông báo ủy quyền ở trên.

- Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do đôi bên tự xử lý.

Giấy ủy quyền trên được lập thành .......... bản, mỗi bên giữ ......... bản.

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, họ tên)
BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, họ tên)

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Download biểu mẫu để xem thêm chi tiết.


Link Tải Giấy ủy quyền (cá nhân) mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)