Tải Giấy xác nhận mâu thuẫn vợ chồng

Link Tải Giấy xác nhận mâu thuẫn vợ chồng chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Giấy xác nhận mâu thuẫn vợ chồng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------***------

Hà nội, ngày....... tháng.... năm 20....

GIẤY XÁC NHẬN MÂU THUẪN VỢ CHỒNG

Tên tôi là: …………………................…………………tổ trưởng (tổ phó)

Tổ….............…cụm…...................phường…………………………………………

Xác nhận tình hình hôn nhân của:

Anh (chị)…………..………...............................……………………………………

Trú tại:……………………………….................................…………………………

Và chị (anh)………………………….................................…………………………

Trú tại:………………………………................................…………………………

1. Về tình cảm: (Xác nhận mâu thuẫn vợ chồng )

………………………………………………………….......

2. Về con: (Xác nhận có mấy con chung, ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh )

…………………………………………………………................

3. Về tài sản và nhà ở chung: ( Xác nhận có tài sản - nhà ở chung hoặc ko ):

………………………………………………………….................................………

Download giấy tờ để xem thêm chi tiết.


Link Tải Giấy xác nhận mâu thuẫn vợ chồng mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)