Tải Hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu

Link Tải Hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------


HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG NHÃN HIỆU

- Căn cứ Luật sở hữu trí tuệ của nước Cộng hòa cộng đồng chủ nghĩa Việt Nam số 50/2005/QH11 ban hành ngày 12/12/2005;

- Căn cứ Luật thương mại của Quốc hội nước Cộng hòa cộng đồng chủ nghĩa Việt Nam số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005

- Căn cứ ……………………………………………………………………………….;

- Căn cứ khả năng và nhu cầu của những bên.

Hôm nay, ngày..............tháng..................năm ......................................................................

Tại..........................................................................................................................................

Chúng tôi gồm:

Bên chuyển nhượng (Bên A):

Họ và tên/Tên tổ chức: .........................................................................................................

(Trong trường hợp có đồng chủ sở hữu thì nên kèm theo thoả thuận uỷ quyền bằng giấy tờ tỏ ra ý chí chung của tất cả những đồng chủ sở hữu cho người đại diện ký hợp đồng)

Là:.........................................................................................................................................

Sinh ngày:........... tháng........... năm....................................................................................

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:…………………………………………………

Cấp ngày..........tháng..........năm..........tại............................................................................

(Đối cùng tổ chức)

Số CMTND/Hộ chiếu..........................................................................................................

Cấp ngày.........tháng..........năm..............tại.........................................................................

Quốc tịch:..............................................................................................................................

Địa chỉ:..................................................................................................................................

Số ĐT:...........................Fax:........................Email:..................................................

Bên nhận chuyển nhượng (Bên B):

Họ và tên/Tên tổ chức: .....................................................................................................

Là:.....................................................................................................................................

Sinh ngày:........... tháng........... năm.................................................................................

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh :………………...............................................

Cấp ngày...........tháng..........năm.............................tại.....................................................

(Đối cùng tổ chức)

Số CMTND/Hộ chiếu...................................................................................................

Cấp ngày…......tháng...........năm..............tại.................................................................

Quốc tịch:......................................................................................................................

Địa chỉ:...........................................................................................................................

Số ĐT:...........................Fax:........................Email:............................................

XÉT RẰNG, Bên chuyển nhượng là chủ sở hữu hợp pháp tại Việt Nam những nhãn hiệu đang được bảo vệ theo những Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tương ứng dưới đây:

TT

Tên đối t­ượng

Số GCN

Ngày cấp

Nhóm SP

1

2

3

4

5

6

7

8

9

XÉT RẰNG, Bên nhận chuyển nhượng mong có ý định được làm chủ những nhãn hiệu nêu trên trong việc sản xuất những SP/dịch vụ đang được bảo vệ theo những Giấy chứng nhận tương ứng và Bên chuyển nhượng có ý định chuyển nhượng cho Bên nhận chuyển nhượng quyền sở hữu những nhãn hiệu nêu trên trong việc sản xuất những SP/dịch vụ đang được bảo vệ theo những Giấy chứng nhận tương ứng.

VÌ VẬY, Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng với thống nhất như sau:

Điều 1: Phạm vi chuyển nhượng

1.1. Bên chuyển nhượng cam kết mình là chủ hợp pháp những nhãn hiệu nêu trên và bằng Hợp đồng này chuyển nhượng toàn bộ quyền sở hữu và những quyền khác ảnh hưởng xuất hiện những nhãn hiệu nêu trên cho Bên nhận chuyển nhượng.

1.2. Bên nhận chuyển nhượng cam kết đồng ý thu nhận toàn bộ những quyền trên từ Bên chuyển nhượng.

Điều 2: Phí chuyển nhượng

Bên chuyển nhượng đồng ý cấp cho Bên nhận chuyển nhượng quyền sở hữu những nhãn hiệu nêu trên mà ko nên trả ngẫu nhiên khoản phí nào (miễn phí). (hay là khoản phí cụ thể là ……………………………………………………)

Phương thức thanh toán: …………………………………………………………………..

Địa điểm thanh toán: ……………………………………………………………………….

Thời hạn thanh toán: ………………………………………………………………………..

Điều 3: Hiệu lực hợp đồng

Hợp đồng này có thời hạn từ khi được Cục Sở hữu trí tuệ ghi nhận.

Điều 4: Điều khoản sửa đổi, huỷ bỏ hiệu lực của hợp đồng

4.1. Mọi sửa đổi, cho vào của hợp đồng cần được lập thành giấy tờ và cần được người đại diện có thẩm quyền của đôi bên ký kết và được đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ.

4.2 Hợp đồng này có thể bị chấm dứt trong những trường hơp sau:

- Các Văn bằng bảo vệ chuyển nhượng bị chấm dứt hiệu lực bởi ngẫu nhiên lý do gì.

- Trường hợp bất khả kháng như thiên tai, khủng bố, chiến tranh.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của những Bên

4.1 Quyền và nghĩa vụ của Bên chuyển nhượng:

- Cam kết mình là chủ hợp pháp những nhãn hiệu chuyển nhượng và những nhãn hiệu này vẫn đang trong thời hạn hiệu lực.

- Thực hiện những biện pháp và xét nhìn là quan trọng để chống lại những hành vi xâm phậm của bên thứ ba gây thiệt hại cho Bên nhận chuyển nhượng khi thực hiện hợp đồng này.

- Nộp những khoản thuế ảnh hưởng (nếu có) theo pháp luật.

- Thực hiện những cam kết cho vào khác để bảo đảm quyền lợi của những bên trong các giai đoạn thực hiện hợp đồng này.

4.2 Quyền và nghĩa vụ của Bên nhận chuyển nhượng:

- Tiếp nhận những quyền nêu trên ảnh hưởng xuất hiện những nhãn hiệu chuyển giao để biến thành chủ hợp pháp của những nhãn hiệu chuyển giao.

- Nộp những khoản thuế ảnh hưởng (nếu có) theo pháp luật.

- Thực hiện những cam kết cho vào khác để bảo đảm quyền lợi của những bên trong các giai đoạn thực hiện hợp đồng này.

Điều 5: Luật vận dụng và xử lý tranh chấp

Hợp đồng này hay điều chỉnh, giải thích và vận dụng theo luật Việt Nam. Nếu như có bất đồng giữa đôi bên trong các giai đoạn thực hiện hợp đồng này thì được đôi bên xử lý bằng hoà giải đàm phán. Nếu như việc hoà giải kể trên ko thực hiện được thì đôi bên có thể yêu cầu Toà án những cấp xét xử. (hay trọng tài thương mại)

Điều 6: Thẩm quyền ký kết

Với sự chứng kiến của mình những bên với thống nhất những nội dung trên và từng ký kết hợp đồng này bởi người đại diện hợp pháp của mình.

Hợp đồng này hay lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 01 bản còn 02 bản được đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ. Các bản hợp đồng có hiệu lực như nhau.

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG


Link Tải Hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)