Tải Hợp đồng gia công đặt hàng trong nước

Link Tải Hợp đồng gia công đặt hàng trong nước chính thức:

Tải về máy (107,7 KB)
Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

mtaive.com xin giới thiệu Hợp đồng gia công đặt hàng là văn bản chứng thực trong việc thỏa thuận, ký kết giữa Bên đặt hàng và Bên sản xuất gia công về một hàng hóa nào đó.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
***********


HỢP ĐỒNG GIA CÔNG ĐẶT HÀNG

Số: [SO HD]/HĐGC

- Căn cứ Pháp lệnh HĐKT ngày 25-9-1989 của Hội đồng Nhà nước.

- Căn cứ Nghị định số 17 ngày 16-1-1990 của Hội đồng bộ trưởng quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh HĐKT.

- Căn cứ (chế độ, thể lệ của ngành tiểu, thủ công nghiệp).

Hôm nay, ngày [NGAY THANG NAM]

Tại [DIA DIEM]

Chúng tôi gồm có:

Bên A (Bên đặt hàng):

- Tên doanh nghiệp (hay cơ quan): [TEN DOANH NGHIEP]

- Địa chỉ: [DIA CHI DOANH NGHIEP]

- Điện thoại: [SO DT]

- Tài khoản số: [SO TAI KHOAN] Mở tại ngân hàng: [TEN NGAN HANG]

- Đại diện là Ông (bà): [HO VA TEN] Chức vụ: [CHUC VU]

- Giấy ủy quyền số: [SO GIAY UY QUYEN] (nếu ko nên là giám đốc hay tổng giám đốc).

Viết ngày [NGAY THANG NAM] Do [HO VA TEN] chức danh [GIAM DOC HOAC TONG GIAM DOC] ký.

Bên B (Bên sản xuất gia công):

- Tên doanh nghiệp (hay cơ quan): [TEN DOANH NGHIEP]

- Địa chỉ: [DIA CHI DOANH NGHIEP]

- Điện thoại: [SO DT]

- Tài khoản số: [SO TAI KHOAN] Mở tại ngân hàng: [TEN NGAN HÀNG]

- Đại diện là Ông (bà): [HO VA TEN] Chức vụ: [CHUC VU]

- Giấy ủy quyền số: [SO GIAY UY QUYEN] (nều có).

Viết ngày [NGAY THANG NAM] Do [HO VA TEN] chức danh [GIAM DOC HOAC TONG GIAM DOC] ký.

Hai bên thống nhất thỏa thuận lập hợp đồng cùng nội dung như sau:

Điều 1: Đối tượng hợp đồng:

1. Tên SP hàng hóa cần sản xuất: [TEN SP HANG HOA]

2. Quy cách phẩm chất: [QUY CÁCH SP]

Điều 2: Nguyên vật liệu chính và phụ:

1. Bên A có trách nhiệm cung ứng nguyên vật liệu chính gồm:

a- Tên đã loại: [TUNG LOAI NVL CHINH] Số lượng: [SO LUONG] chất lượng [CHAT LUONG]

b- Thời gian giao: [NGAY THANG NAM] Tại vị trí: [DIA DIEM GIAO]

c- Trách nhiệm bảo quản: bên B chịu mọi trách nhiệm về số lượng, chất lượng những nguyên liệu do bên A cung ứng và nên sử dụng đúng loại nguyên liệu từng giao vào sản xuất SP.

2. Bên B có trách nhiệm cung ứng những phụ liệu để sản xuất:

a- Tên đã loại: [TEN PHU LIEU] số lượng: [SO LUONG] đơn giá [DON GIA] (hay quy định chất lượng theo hàm lượng, theo tiêu chuẩn).

b- Bên A cung ứng tiền trước để mua phụ liệu trên. Tổng chi phí là: [SO TIEN TAM UNG TRUOC]

Điều 3: Thời gian sản xuất và giao SP:

1. Bên B bắt đầu sản xuất từ khi [NGAY THANG NAM]

Trong các giai đoạn sản xuất bên A có quyền kiểm tra và yêu cầu bên B sản xuất theo đúng mẫu SP từng thỏa thuận bắt đầu từ khi đưa nguyên liệu vào sản xuất (nếu cần).

2. Thời gian giao nhận SP:

Nếu như giao theo đợt thì:

Đợt [TUNG DOT] ngày [NGAY THANG NAM] Địa điểm: [DIA DIEM GIAO]

Nếu như bên A ko nhận đúng thời gian sẽ bị phạt lưu kho là: [SO TIEN].

Nếu như bên B ko giao hàng đúng thời gian, vị trí sẽ nên bồi hay những chi phí: [NOI DUNG CHI PHI]

Điều 4: Các biện pháp bảo đảm hợp đồng (nếu cần)

Điều 5: Thanh toán:

Thỏa thuận thanh toán toàn bộ hoặc đã đợt sau khi nhận hàng.

Thanh toán [TIEN MAT HOAC CHUYEN KHOAN]

Điều 6: Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng:

1. Vi phạm về chất lượng: (làm lại, giảm giá, sửa chữa, bồi hay nguyên vật liệu v.v…) [CU THE THEO NHU CAU HAI BEN].

2. Vi phạm số lượng: nguyên vật liệu ko hư hỏng nên bồi hay nguyên liệu theo giá hiện thời.

3. Ký hợp đồng mà ko thực hiện: bị phạt đến 12% giá trị hợp đồng.

4. Vi phạm nghĩa vụ thanh toán: bồi hay theo tỷ lệ lãi suất ngân hàng [YEU CAU KHAC NEU CAN THIET]

Điều 7: Thủ tục giải quyềt tranh chấp hợp đồng

1. Hai bên cần chủ động thông tin cho nhau biết tiến độ thực hiện hợp đồng, nếu có việc bất lợi phát sinh những bên kịp thời báo cho nhau biết và chủ động thảo luận xử lý trên cơ sở đàm phán bảo đảm đôi bên với có lợi (có lập biên bản).

2. Trường hợp có việc tranh chấp ko tự đàm phán được, đôi bên thống nhất chuyển vụ việc xuất hiện tòa án là cơ quan có đủ thẩm quyền xử lý những vụ tranh chấp này.

3. Các chi phí về kiểm tra, xác minh và lệ phí trọng tài do bên có lỗi chịu.

Điều 8: Các thỏa thuận khác (nếu cần)

[NOI DUNG THOA THUAN]

Điều 9: Hiệu lực của hợp đồng:

Hợp đồng này có hiệu lực từ khi [NGAY THANG NAM] xuất hiện ngày [NGAY THANG NAM].

Hai bên sẽ tổ chức họp và lập biên bản thanh lý hợp đồng sau đấy ngày. Bên A có trách nhiệm tổ chức vào thời gian, vị trí thích hợp.

Hợp đồng này hay làm thành [SO BAN] bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ [SO BAN] bản.

BÊN A
Chức vụ:
(Ký tên, đóng dấu)
BÊN B
Chức vụ:
(Ký tên, đóng dấu)

Download tài liệu để xem nội dung chi tiết.


Link Tải Hợp đồng gia công đặt hàng trong nước mới nhất:

Tải về máy (107,7 KB)
Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)