Tải Hợp đồng khảo sát địa điểm dự kiến xây dựng công trình

Link Tải Hợp đồng khảo sát địa điểm dự kiến xây dựng công trình chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Hợp đồng khảo sát vị trí dự kiến xây dựng công trình

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
**********

HỢP ĐỒNG KINH TẾ VỀ GIAO NHẬN THẦU KHẢO SÁT ĐỊA ĐIỂM DỰ KIẾN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
Số:[SO HD]/HĐKS

Căn cứ Pháp lệnh hợp đồng kinh tế ngày 25-9-1989 của Hội đồng Nhà nước.

Căn cứ Nghị định số 17/HĐBT ngày 16-01-1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh hợp đồng kinh tế.

Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08-7-1999 của Chính phủ cho việc ban hành quy chế quản lý đầu tư và xây dựng căn bản.

Căn cứ vào biên bản công nhận kết quả đấu thầu ngày [NGAY THANG NAM] (nếu có).

Căn cứ [YEU CAU HAI BEN]

Hôm nay ngày [NGAY THANG NAM] tại [DIA DIEM] chúng tôi gồm có:

BÊN CHỦ ĐẦU TƯ

Tên doanh nghiệp: [TEN DOANH NGHIEP]

Địa chỉ trụ sở chính: [DIA CHI TRU SO]

Điện thoại:[SO DT] Telex: [SO TELEX] Fax:[SO FAX]

Tài khoản số: [SO TAI KHOAN] Mở tại ngân hàng: [TEN NGAN HANG]

Đại diện bởi: [HO VA TEN] Chức vụ:[CHUC VU]

(Giấy ủy quyền số: [SO GIAY UY QUYEN] (nếu ký thay)

Viết ngày [NGAY THANG NAM] Do [HO VA TEN] chức danh [TONG GIAM DOC HAY GIAM DOC] ký.

Trong hợp đồng này gọi tắt là bên A

BÊN TỔ CHỨC NHẬN THẦU XÂY DỰNG

Tên doanh nghiệp: [TEN DOANH NGHIEP]

Địa chỉ trụ sở chính: [DIA CHI TRU SO]

Điện thoại:[SO DT] Telex:[SO TELEX] Fax: [SO FAX]

Tài khoản số: [SO TAI KHOAN] Mở tại ngân hàng: [TEN NGAN HANG]

Đại diện bởi: [HO VA TEN] Chức vụ: [CHUC VU]

(Giấy ủy quyền số: [SO GIAY UY QUYEN] (nếu ký thay)

Viết ngày [NGAY THANG NAM] Do [HO VA TEN] chức danh [TONG GIAM DOC HAY GIAM DOC] ký.

Trong hợp đồng này gọi tắt là bên B

Hai bên thống nhất ký hợp đồng kinh tế giao nhận thầu khảo sát vị trí xây dựng công trình cùng những nội dung, điều khoản sau:

Điều 1: Nội dung công tác khảo sát

1. Công tác đo đạc địa hình: nên bảo đảm chính xác, khách quan về số liệu…

2. Xác định kết cấu của chất đất tại vị trí khảo sát có ảnh hưởng đến việc xây dựng công trình.

3. Xác định những mạch nước ngầm, những khối rỗng trong lòng khu đất khảo

4. [NOI DUNG CU THE KHAC]

Có kết luận từ những căn cứ khoa học về năng lực xây dựng công trình từng dự kiến hoặc không?

Điều 2: Thời hạn thực hiện

Toàn bộ những nội dung khảo sát Bên B thực hiện trong thời gian là [SO NGAY] ngày tính từ khi [NGAY THANG NAM] xuất hiện ngày [NGAY THANG NAM]

Điều 3: Trị giá hợp đồng

Tổng trị giá toàn bộ những hoạt động khảo sát và khấu hao những phương tiện kỹ thuật sử dụng trong khảo sát vị trí xây dựng công trình trên là [SO TIEN] đồng.

Điều 4: Phương thức thanh toán

Thanh toán [BANG TIEN MAT HAY CHUYEN KHOAN, TY LE THANH TOAN TRUOC]

Điều 5: Trách nhiệm Bên A

1. Xác định chính xác tim, mốc và có hạn vị trí khảo sát.

2. Cung cấp những tài liệu quan trọng về vị trí này.

3. Nêu chính xác về dự kiến công trình sẽ xây dựng để Bên B có nội dung yêu cầu khảo sát cụ thể.

4. Thanh toán đúng giá trị hợp đồng và đúng thời hạn.

Điều 6: Trách nhiệm Bên B

1. Cần thực hiện đúng quy trình, quy phạm, đạt những chỉ số kỹ thuật nêu trong yêu cầu, phương án khảo sát.

2. Cung cấp những số liệu khảo sát chính xác, khách quan, đúng yêu cầu và đúng thời hạn.

3. Chịu trách nhiệm pháp lý về số liệu khảo sát từng cung cấp.

Điều 7: Điều khoản thi hành

Hai bên cam kết thực hiện đúng những điều khoản từng thỏa thuận trong hợp đồng. Bên nào vi phạm sẽ chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Trong các giai đoạn thực hịen nếu có vướng mắc gì đôi bên tự thảo luận xử lý. Hợp đồng này hay lập thành [SO BAN] bản có giá trị như nhau mỗi bên giữ [SO BAN] bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A
Chức vụ
(Ký tên, đóng dấu)
ĐẠI DIỆN BÊN B
Chức vụ
(Ký tên, đóng dấu


Link Tải Hợp đồng khảo sát địa điểm dự kiến xây dựng công trình mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)