Tải Hợp đồng lao động thời vụ

Link Tải Hợp đồng lao động thời vụ chính thức:

Tải về máy (105,3 KB)
Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Hợp đồng lao động thời vụ - Biểu mẫu hành chính

mtaive.com xin giới thiệu với bạn biểu mẫu Hợp đồng lao động thời vụ căn cứ theo bộ luật thương mại số: 10/2005/L-CTN của nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------o0o-------

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20......

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THỜI VỤ
Số: …../HĐLĐ/20...

Chúng tôi, một bên là Ông/Bà:.....................................................Quốc tịch: Việt Nam.

Chức vụ: GIÁM ĐỐC

Đại diện cho (1): CÔNG TY............................................................................................

Địa chỉ:............................................................................................................................

Và một bên là Ông/Bà: ..................................................................Quốc tịch: Việt Nam.

Sinh ngày ……....... tháng …..… năm …….. tại.............................................................

Địa chỉ hay trú:..........................................................................................................

Số CMTND: cấp ngày ..…../......../....... tại Công an:.......................................................

Thoả thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng:

  • Loại hợp đồng lao động (3): Thời vụ 02 tháng.
  • Từ ngày … tháng … năm 2011 xuất hiện ngày … tháng … năm 2011.
  • Địa điểm làm việc (4): Tại văn phòng cty.
  • Chức danh chuyên môn: Không
  • Chức vụ (nếu có): Nhân viên
  • Công việc nên làm (5): Theo sự điều động của người quản lý.

Điều 2: Chế độ làm việc:

  • Thời giờ làm việc (6): 8h/ngày
  • Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm: Căn cứ theo công việc thực tế.

Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động:

1. Quyền lợi:

  • Phương tiện chạy lại làm việc (7): Tự túc.
  • Mức lương chính hay tiền công (8): …………………. đ/tháng (từng gồm có 6%BHXH, 1,5%BHYT).
  • Hình thức trả lương: Bằng tiền mặt.
  • Phụ cấp gồm (9): Không
  • Được trả lương: vào những ngày …
  • Tiền thưởng: Theo tình trạng tài chính của cty.
  • Chế độ nâng lương: Tùy theo tỏ ra công việc của đã người.
  • Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, phép năm, lễ tết...): Mỗi tháng được nghỉ 04 ngày.
  • Bảo hiểm cộng đồng và bảo hiểm y tế (10): Người lao động tự đóng.
  • Chế độ huấn luyện (11): Không
  • Những thoả thuận khác (12): Không

2. Nghĩa vụ:

  • Hoàn thành những công việc từng cam kết trong hợp đồng lao động.
  • Chấp hành lệnh điều hành sản xuất - kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động.
  • Bồi hay vi phạm và vật chất (13):

Điều 4. Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động

1. Nghĩa vụ:

  • Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều từng cam kết trong hợp đồng lao động.
  • Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn những chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể (nếu có).

2. Quyền hạn:

  • Điều hành người lao động làm xong công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc...).
  • Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, thoả ước lao động tập thể (nếu có) và nội quy lao động của doanh nghiệp.

Điều 5. Điều khoản thi hành

  • Những việc về lao động ko ghi trong hợp đồng lao động này thì vận dụng quy định của thoả ước tập thể, trường hợp không có thoả ước tập thể thì vận dụng quy định của pháp luật lao động.
  • Hợp đồng lao động được làm thành 02 bản có giá trị bằng nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ khi tháng...... năm...... Lúc đôi bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như những nội dung của bản hợp đồng lao động này.

Hợp đồng này làm tại Văn phòng cty ngày …… tháng …… năm 20.........

NGƯỜI LAO ĐỘNG NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG


(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Download tài liệu để xem nội dung chi tiết.


Link Tải Hợp đồng lao động thời vụ mới nhất:

Tải về máy (105,3 KB)
Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)