Tải Hợp đồng liên kết đào tạo

Link Tải Hợp đồng liên kết đào tạo chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

Mẫu Hợp đồng liên kết huấn luyện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------------------


HỢP ĐỒNG LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

Số:…/…

- Căn cứ Luật Giáo dục được Quốc hội Khóa X nước Cộng hòa cộng đồng chủ nghĩa Việt Nam bằng ngày 02/12/1998;

- Căn cứ Nghị định số18/2001/NĐ-CP ngày 04/5/2001 của Chính phủ nước Cộng hòa cộng đồng chủ nghĩa Việt Nam quy định về lập và hoạt động của những cơ sở văn hóa giáo dục nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số: ...../2003-TT-BGD&ĐT ngày... tháng... năm... của Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ bảo thực hiện Nghị định số18/2001/NĐ-CP ngày 04/5/2001 của Chính phủ.

A. Bên (những Bên) Việt Nam:

1. Tên cơ sở giáo dục, hay riêng tư .....................................................................................

2. Đại diện được ủy quyền.....................................................................................................

Chức vụ..................................................................................................................................

3. Địa chỉ trụ sở chính ...........................................................................................................

Điện thoại............... Telex/Fax.................. E.mail................................................................

4. Lĩnh vực đang hoạt động trong ngành giáo dục................................................................

...............................................................................................................................................

5. Số giấy phép hoặc Quyết định thành lập ............................................................................

...............................................................................................................................................

Do cơ quan nào cấp?.............................................................................................................

ngày........ tháng...... năm...... cấp tại ....................................................................................

Tài khoản mở tại Ngân hàng................... Số tài khoản ..................

B. Bên (những Bên) nước ngoài:

1. Tên cơ sở giáo dục hay riêng tư ......................................................................................

2. Đại diện được ủy quyền.....................................................................................................

Chức vụ..................... Quốc tịch ...........................................................................................

Số hộ chiếu.............................. Thời hạn sử dụng.................................................................

Nơi cấp .................................................................................................................................

Địa chỉ hay trú.................................................................................................................

3. Trụ sở chính:

Điện thoại......... Telex/Fax.......... E.mail................... Website:..........................................

4. Lĩnh vực đang hoạt động trong giáo dục: .........................................................................

5. Số giấy phép hay quyết định thành lập ...........................................................................

Do cơ quan nào cấp ..............................................................................................................

Ngày......... tháng......... năm............ Cấp tại ..........................................................................

...............................................................................................................................................

Tài khoản mở tại Ngân hàng: ...............................................................................................

Số tài khoản: ........................................................................................................................

Ghi chú: Nếu như một hay cả đôi Bên liên kết gồm nhiều thành viên thì đã thành viên sẽ miêu tả đầy đủ theo những chi tiết nêu trên. Mỗi Bên sẽ chỉ định đại diện được ủy quyền của mình.

Cùng thỏa thuận ký Hợp đồng liên kết hoạt động trong giáo dục, huấn luyện cùng những điều khoản và điều kiện sau đây:

Điều 1. Mục tiêu liên kết trong lĩnh vực giáo dục..............................

(Nêu chi tiết nội dung và phạm vi liên kết trong giáo dục).

Điều 2.

1.Địa điểm thực hiện:

2. Khả năng liên kết trong giáo dục. (Nêu cụ thể cấp bậc, ngành nghề, trình độ huấn luyện...).

3. Kết quả có đc trong liên kết. (Văn bằng, chứng chỉ).........

4. Văn phòng điều hành của bên nước ngoài (nếu có):

- Địa chỉ:...

- Điện thoại..............Fax............ Mail..........Website...........

Điều 3. Trách nhiệm của những Bên liên kết cho việc góp vốn để thực hiện Hợp đồng:

a) Bên (những Bên) Việt Nam góp............... USD bằng............... ĐVN

b) Bên (những Bên) nước ngoài góp............. USD bằng............... ĐVN.

Nếu như vào thời điểm đóng góp thực tế những giá trị đóng góp thay đổi cùng giá trị hiện tại thì những bên liên kết nên thỏa thuận về những sửa đổi đấy và thông báo cơ quan cấp Giấy phép tìm hiểu chuẩn y.

Trong trường hợp một bên chưa có năng lực làm xong nghĩa vụ như từng thỏa thuận thì bên đấy nên thông tin cho những bên kia biết lý do và những biện pháp giải quyết trước....... ngày. Thiệt hại thực tế do sự chậm trễ hoặc chưa có năng lực thực hiện nghĩa vụ của một bên gây nên, sẽ được bồi hay theo thỏa thuận của những bên; trong trường hợp ko thỏa thuận được thì sẽ do cơ quan xét xử quy định tại Điều 15 Hợp đồng này quyết định

Điều 4.Những trách nhiệm, nghĩa vụ khác của những Bên thực hiện Hợp đồng liên kết.

- Bên Việt Nam....................................................................................

- Bên nước ngoài..................................................................................

Điều 5. Trong các giai đoạn thực hiện Hợp đồng liên kết, những Bên thỏa thuận cơ chế gigiết hại, thanh tra, kiểm tra.

(Phải nêu rõ cơ chế gigiết hại; có thể thành lập Ban điều phối, Văn phòng điều hành...).

Điều 6. Thời hạn hợp đồng liên kết này là.......... (tối đa 50 năm) nói từ khi được cấp Giấy phép thành lập cơ sở liên kết.

Điều 7. Kể từ khi được cấp Giấy phép thành lập cơ sở liên kết, Hợp đồng này hay thực hiện theo tiến độ sau:

1. Khởi công xây dựng trụ sở từ tháng thứ .........................................

2. Lắp đặt trang thiết bị từ tháng thứ ..................................................

3. Khánh thành ...................................................................................

4. Kđôi giảng .....................................................................................

Điều 8. Trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài chính của mỗi Bên theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 9. Các Bên tham gia Hợp đồng liên kết thỏa thuận về giải quyết tài chính (lợi nhuận, những khoản lỗ).......

Điều 10. Các Bên tham gia Hợp đồng liên kết cam kết thực hiện đầy đủ những quy định về tài chính theo Nghị định 18 nếu hoạt động liên kết là hoạt động có thu.

Điều 11. Hợp đồng liên kết này có thể chấm dứt hiệu lực trước thời hạn hay kết thúc trong những trường hợp sau:

(Mô tả chi tiết)

Điều 12. Lúc Hợp đồng liên kết hết hạn, những Bên thỏa thuận việc thanh lý tài sản ảnh hưởng xuất hiện quyền lợi và nghĩa vụ của những Bên trong Hợp đồng liên kết.

Điều 13. Mọi điều khoản khác có ảnh hưởng ko được quy định cụ thể tại Hợp đồng liên kết này sẽ được những Bên thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam và của Giấy phép thành lập cơ sở liên kết.

Điều 14. Hợp đồng liên kết có thể được sửa đổi, cho vào sau khi từng thỏa thuận bằng giấy tờ giữa những Bên tham gia liên kết và cần được cơ quan cấp Giấy phép thành lập cơ sở liên kết chuẩn y trước khi thực hiện.

Điều 15. Tranh chấp giữa những Bên tham gia Hợp đồng liên kết hay phát sinh từ Hợp đồng trước hết cần được xử lý bằng đàm phán và hòa giải. Trong trường hợp những Bên tranh chấp vẫn ko thỏa thuận được cùng nhau thì vụ tranh chấp sẽ được đưa ra...........(ghi rõ tên và chỗ ở Tòa án hay tổ chức trọng tài).

Quyết định của.........(tổ chức ghi ở trên) là chung thẩm và những bên liên kết nên nghe theo.

Điều 16. Hợp đồng liên kết này có hiệu lực nói từ khi được cấp Giấy phép thành lập cơ sở liên kết.

Điều 17. Hợp đồng liên kết này hay ký ngày...... tháng...... năm...... tại..... gồm...... bản gốc bằng tiếng Việt Nam và bằng tiếng nước ngoài thông dụng.

Cả đôi bản tiếng Việt và tiếng (nước ngoài thông dụng)................. đều có giá trị pháp lý như nhau.

Đại diện

Bên (những Bên) nước ngoài

(Ký, chức danh, ghi rõ họ tên và dấu)

Đại diện

Bên (những Bên) Việt Nam

(Ký, chức danh, ghi rõ họ tên, dấu)


Link Tải Hợp đồng liên kết đào tạo mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)