Tải Hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất

Link Tải Hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Hợp đồng thuê tài sản gắn liền cùng đất

Mẫu số 16/HĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------------

HỢP ĐỒNG THUÊ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Chúng tôi gồm có:

Bên cho thuê (sau đây gọi là bên A) (1):

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Bên thuê (sau đây gọi là bên B) (1):

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

...................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Hai bên đồng ý thực hiện việc thuê tài sản gắn liền cùng đất cùng những thoả thuận sau đây:

ĐIỀU 1

TÀI SẢN THUÊ

Tài sản thuê thuộc quyền sở hữu của bên A theo ................................................................................

.................................................................................. (4), cụ thể như sau (3):

.................................

.................................

............................... nêu trên là tài sản gắn liền cùng thửa đất sau:

- Tên người sử dụng đất: ......................................................

- Thửa đất số: ...................................................

- Tờ maps số:..................................................

- Địa chỉ thửa đất: ...........................................................................................

- Diện tích: ............................... m2 (bằng chữ: ..............................................)

- Hình thức sử dụng:

+ Dùng riêng: ...................................... m2

+ Dùng chung: .................................... m2

- Mục đích sử dụng:..........................................

- Thời hạn sử dụng:...........................................

- Nguồn gốc sử dụng:.......................................

Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): ............................................................

............................................................................................................................

Giấy tờ về quyền sử dụng đất có: .......................................................................... (2)

ĐIỀU 2

THỜI HẠN THUÊ

Thời hạn thuê tài sản nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là ................................,

nói từ khi ..../...../.......

ĐIỀU 3

MỤC ĐÍCH THUÊ

Mục đích thuê tài sản nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: .................................................................

ĐIỀU 4

GIÁ THUÊ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

1. Giá thuê tài sản nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: .............................đồng

(bằng chữ:...........................................................................................đồng Việt Nam)

.......................................................................................................................................

2. Phương thức thanh toán: .................................................................................

3. Việc giao và nhận số tiền nêu tại khoản 1 Điều này do đôi bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

ĐIỀU 5

NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

1. Bên A có những nghĩa vụ sau đây:

- Giao tài sản nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cho bên B vào thời điểm: ................................................;

- Bảo đảm cho bên B sử dụng yên ổn tài sản thuê trong thời hạn thuê;

- Bảo dưỡng, sửa chữa tài sản theo định kỳ hay theo thoả thuận; nếu bên A ko bảo dưỡng, sửa chữa mà gây thiệt hại cho bên B thì nên bồi thường.

2. Bên A có những quyền sau đây:

- Nhận đủ tiền thuê tài sản, theo phương thức từng thoả thuận;

- Đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng tuy nhiên nên báo cho bên B biết trước một tháng nếu bên B có một trong những hành vi sau đây:

+ Không trả tiền thuê tài sản liên tục trong ba tháng trở lên mà chưa có lý do chính đáng;

+ Dùng tài sản ko đúng mục đích thuê;

+ Làm tài sản hư hỏng nghiêm trọng;

+ Sửa chữa, đổi hay cho người khác thuê lại toàn bộ hay một phần tài sản đang thuê mà chưa có sự đồng ý của bên A;

+ Làm mất trật tự công cộng nhiều lần và ảnh hưởng nghiêm trọng xuất hiện sinh hoạt bình thường của những người bên cạnh;

+ Làm ảnh hưởng nghiêm trọng xuất hiện vệ sinh môi trường;

- Cải tạo, nâng cấp tài sản cho thuê khi được bên B đồng ý, tuy nhiên ko được gây phiền hà cho bên B;

- Được lấy lại tài sản khi hết hạn Hợp đồng thuê.

ĐIỀU 6

NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B

1. Bên B có những nghĩa vụ sau đây:

- Dùng tài sản đúng mục đích từng thoả thuận;

- Trả đủ tiền thuê tài sản, theo phương thức từng thoả thuận;

- Giữ gìn tài sản, sửa chữa những hư hỏng do mình gây nên;

- Tôn trọng quy tắc sinh hoạt công cộng;

- Trả tài sản cho bên A sau khi hết hạn Hợp đồng thuê.

2. Bên B có những quyền sau đây:

- Nhận tài sản thuê theo đúng thoả thuận;

- Được cho thuê lại tài sản đang thuê, nếu được bên A đồng ý bằng giấy tờ;

- Được tiếp tục thuê theo những điều kiện từng thoả thuận cùng bên A, trong trường hợp thay đổi chủ sở hữu tài sản;

- Được ưu tiên ký hợp đồng thuê tiếp, nếu từng hết hạn thuê mà tài sản vẫn sử dụng để cho thuê;

- Yêu cầu bên A sửa chữa tài sản đang cho thuê trong trường hợp tài sản bị hư hỏng nặng.

- Đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng thuê tài sản tuy nhiên nên báo cho bên A biết trước một tháng và yêu cầu bồi hay thiệt hại, nếu bên A có một trong những hành vi sau đây:

+ Không sửa chữa tài sản khi chất lượng tài sản giảm sút nghiêm trọng;

+ Tăng giá thuê tài sản bất hợp lý;

+ Quyền sử dụng tài sản bị hạn chế do lợi ích của người thứ ba.

ĐIỀU 7

TRÁCH NHIỆM NỘP LỆ PHÍ

Lệ phí ảnh hưởng đến việc thuê tài sản gắn liền cùng đất theo Hợp đồng này do bên ................... chịu trách nhiệm nộp.

ĐIỀU 8

PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong các giai đoạn thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, những bên với nhau đàm phán xử lý trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp ko đàm phán được thì một trong đôi bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 9

CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

1. Bên A cam đoan

1.1. Những thông báo về nhân thân, về tài sản và thửa đất có tài sản từng ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thực;

1.2. Tài sản thuộc trường hợp được cho thuê tài sản gắn liền cùng đất theo quy định của pháp luật;

1.3 Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:

a) Tài sản thuê và thửa đất có tài sản chưa có tranh chấp;

b) Tài sản thuê và quyền sử dụng đất có tài sản ko bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

1.4. Việc giao kết Hợp đồng này chắc chắn tự nguyện, ko bị lừa dối, ko bị ép buộc;

1.5. Thực hiện đúng và đầy đủ những thoả thuận từng ghi trong Hợp đồng này.

2. Bên B cam đoan

2.1. Những thông báo về nhân thân từng ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thực;

2.2. Đã tìm hiểu kỹ, biết rõ về tài sản gắn liền cùng đất và thửa đất có tài sản nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và những văn bản về quyền sở hữu tài sản gắn liền cùng đất, quyền sử dụng đất;

2.3. Việc giao kết Hợp đồng này chắc chắn tự nguyện, ko bị lừa dối, ko bị ép buộc;

2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ những thoả thuận từng ghi trong Hợp đồng này.

ĐIỀU ....... (10)

............................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ĐIỀU .......

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Hai bên từng hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.

Bên A

(Ký và ghi rõ họ tên)(11)

Bên B

(Ký và ghi rõ họ tên)(11)

Download file biểu mẫu để xem thêm chi tiết


Link Tải Hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)