Tải HTTP traffic generator

Link Tải HTTP traffic generator chính thức:


HTTP traffic generator

Đây là 1 phần mềm mạng xuất hiện cho bạn một tool dễ dàng để kiểm tra web application. bạn chỉ định ra số lần yêu cầu và tần suất giữa những lần yêu cầu xuất hiện một URL nào đấy để kiểm tra hành vi giải quyết đồng thời của ứng dụng web đấy khi có nhiều client sử dụng.Vài quản trị mạng và lập trình viên cũng sử dụng chương trình này để kiểm tra 1 số việc như băng thông, tốc độ giải quyết của thiết bị, ứng dụng ảnh hưởng.


Link Tải HTTP traffic generator mới nhất: