Tải Hướng dẫn 09-HD/BTCTW

Link Tải Hướng dẫn 09-HD/BTCTW chính thức:

Tải về máy (841,4 KB)
Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

Ngày 05/06/2017,  Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn 09-HD/BTCTW năm 2017 nghiệp vụ công tác đảng viên. Theo đó, Hướng dẫn quy trình, thủ tục kết nạp đảng viên, biểu dương tổ chức đảng và đảng viên. Hướng dẫn bắt đầu có hiệu lực nói từ khi ban hành. Sau đây là nội dung chi tiết, mời những bạn chung tham khảo.
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
BAN TỔ CHỨC
-------
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------
Số: 09-HD/BTCTW      Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2017

HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐẢNG VIÊN

Căn cứ Điều lệ Đảng, Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương về “Thi hành Điều lệ Đảng”, Hướng dẫn số 01- HD/TW, ngày 20-9-2016 của Ban Bí thư “Vài việc cụ thể thi hành Điều lệ Đảng”;Ban Tổ chức Trung ương chỉ bảo một vài việc về nghiệp vụ công tác đảng viên như sau:I. KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN1. Quy trình, thủ tục kết nạp đảng viên1.1- Xây dựng và thực hiện kế hoạch kết nạp đảng viêna) Tỉnh ủy và tương ứng- Căn cứ phương châm, phương hướng, tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp người vào Đảng của Trung ương để đề ra kế hoạch kết nạp đảng viên hợp cùng điều kiện, đặc điểm của đảng bộ và những biện pháp chỉ đạo thực hiện.- Chỉ đạo ban tổ chức chung cùng những ban tham mưu của cấp ủy xây dựng và chỉ bảo thực hiện kế hoạch kết nạp đảng viên của đảng bộ.- Thường xuyên kiểm tra cấp ủy cấp dưới thực hiện kế hoạch kết nạp đảng viên; hằng năm sơ kết rút kinh nghiệm và thông báo Ban Bí thư (qua Ban Tổ chức Trung ương).b) Huyện ủy và tương ứng- Cụ thể hóa kế hoạch kết nạp đảng viên của cấp ủy cấp trên hợp cùng đặc điểm của đảng bộ; chỉ đạo, chỉ bảo những cấp ủy cấp dưới xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kết nạp đảng viên.- Định kỳ hằng tháng xét đề nghị của cấp ủy cơ sở để cho vào, điều chỉnh danh bạ cảm tình Đảng; chỉ đạo trung tâm bồi dưỡng chính trị mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho cảm tình Đảng, nơi chưa có trung tâm bồi dưỡng chính trị thì ban hay vụ cấp ủy giao cho ban tổ chức cấp ủy chủ trì, phối hợp cùng những ban tham mưu của cấp ủy tổ chức bồi dưỡng.c) Cấp ủy cơ sở- Cụ thể hóa kế hoạch kết nạp đảng viên của cấp ủy cấp trên hợp cùng đặc điểm của đảng bộ; chỉ đạo, chỉ bảo, kiểm tra chi bộ xây dựng và thực hiện kế hoạch kết nạp đảng viên.- Định kỳ hằng tháng xét đề nghị của chi bộ để cho vào, điều chỉnh danh bạ cảm tình Đảng của đảng bộ; xét, đề nghị cho cảm tình Đảng chạy học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; xét đề nghị của chi bộ, quyết định cho cảm tình Đảng được làm thủ tục tìm hiểu kết nạp vào Đảng.d) Chi bộ- Đánh giá, phân tích chất lượng quần chúng để xây dựng kế hoạch tạo nguồn kết nạp đảng viên; tổ chức tuyên truyền, giáo dục; chỉ đạo những đoàn thể chính trị - cộng đồng, đặc biệt Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giáo dục, chọn lựa đoàn viên, hội viên ưu tú giới thiệu cùng chi bộ.- Chi bộ giao thử thách cho cảm tình Đảng để nhiệm vụ và có nghị quyết phân công đảng viên chính thức trợ giúp cảm tình Đảng phấn đấu vào Đảng.- Định kỳ hằng tháng tìm hiểu, ra nghị quyết chọn lựa quần chúng ưu tú vào danh bạ cảm tình Đảng, đưa những người ko đủ tiêu chuẩn ra khỏi danh bạ; xét, đề nghị cho cảm tình Đảng chạy học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; xét, đề nghị đảng ủy cơ sở quyết định cho cảm tình Đảng được làm thủ tục tìm hiểu kết nạp vào Đảng.1.2- Kết nạp đảng viên ở nơi không có đảng viên, không có chi bộViệc kết nạp người vào Đảng ở nơi không có đảng viên, không có chi bộ thực hiện theo nội dung tại Điểm 3.4 Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương (sau đây gọi tắt là Quy định 29-QĐ/TW), cụ thể đối cùng một vài trường hợp sau:a) Ở thôn, ấp, bản...- Đảng ủy cấp xã giao cho chi bộ có điều kiện thuận lợi nhất để phân công đảng viên chính thức tuyên truyền, trợ giúp người vào Đảng. Lúc có đủ điều kiện và tiêu chuẩn vào Đảng thì chi bộ nơi có đảng viên trợ giúp người vào Đảng đang sinh hoạt làm thủ tục đề nghị kết nạp vào Đảng theo quy định. Thử thách này hay thực hiện cho xuất hiện khi thôn, ấp, bản... có đủ số đảng viên chính thức để lập chi bộ.- Ở những xã chưa thành lập đảng bộ thì chi bộ cơ sở xã cử đảng viên tuyên truyền, giáo dục, trợ giúp người vào Đảng, khi người đấy có đủ điều kiện và tiêu chuẩn vào Đảng thì chi bộ làm thủ tục đề nghị kết nạp theo quy định.b) Ở những đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập- Các đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập đóng trên địa bàn xã, phường, thị trấn như trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường mầm non, trạm y tế... thì đảng ủy xã (hay tương ứng) thực hiện những thủ tục kết nạp đảng viên như đối cùng thôn, ấp, bản nêu trên.- Các đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập do Ủy ban nhân dân cấp huyện và tương ứng quản lý (trung tâm giáo dục đều đặn, trường dân lập, trường tư thục, nhà thương...) thì cấp ủy huyện (hay tương ứng) chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng ở những cơ quan chuyên môn trực tiếp quản lý thực hiện việc kết nạp đảng viên.- Các đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập do tỉnh, TP quản lý thì tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng ở những cơ quan chuyên môn trực tiếp quản lý thực hiện việc kết nạp đảng viên.c) Ở những doanh nghiệpThực hiện tương tự như những đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập, cụ thể: nếu do cấp huyện (hay tương ứng) quản lý thì giao cho cấp ủy ở những cơ quan chuyên môn trực tiếp quản lý hay cấp ủy xã, phường, thị trấn nơi doanh nghiệp có trụ sở yên ổn, bền vững thực hiện; nếu do tỉnh (hay tương ứng) quản lý thì giao cho cấp ủy ở những cơ quan trực tiếp quản lý thực hiện; nếu do những bộ, ngành Trung ương quản lý thì đảng ủy cơ quan những bộ, ngành Trung ương chỉ đạo chi bộ có điều kiện thuận lợi thực hiện việc kết nạp đảng viên.1.3- Kđôi và chứng nhận lý lịch của người xin vào Đảng (Mẫu 2-KNĐ)1.3.1- Yêu cầuNgười vào Đảng nên tự kđôi lý lịch của người xin vào Đảng, ko nhờ người khác viết hộ; kđôi trung thực, đầy đủ, rõ ràng, ko tẩy xóa, sửa chữa; ko viết cách dòng.1.3.2- Các nội dung trong lý lịch của người xin vào Đảng01. Họ và tên đang sử dụng: Ghi đúng họ, chữ đệm và tên ghi trong giấy chứng minh nhân dân hay căn cước công dân, bằng chữ in hoa, giả sử: NGUYỄN VĂN HÙNG.02. Nam, nữ: Là nam thì gạch chữ “nữ”, là nữ thì gạch chữ “nam”.03. Họ và tên kđôi sinh: Ghi đúng họ, chữ đệm và tên ghi trong giấy kđôi sinh.04. Các bí danh: Ghi những bí danh từng sử dụng (nếu có).05. Sinh ngày... tháng... năm...: Ghi đúng ngày, tháng, năm sinh ghi trong giấy kđôi sinh.06. Nơi sinh: Ghi rõ xã (phường, thị trấn), huyện (quận, TP trực thuộc tỉnh), tỉnh (TP trực thuộc Trung ương) nơi cấp giấy kđôi sinh theo tên hiện sử dụng của hệ thống hành chính Nhà nước.07. Quê quán: Ghi theo quê quán trong giấy kđôi sinh (nếu có thay đổi địa danh hành chính thì ghi cả nơi cũ và hiện nay); trường hợp cá biệt có thể ghi theo quê quán của người mẹ hay người nuôi dưỡng mình từ bé (nếu ko biết rõ bố, mẹ). Ghi chỗ ở như cách ghi ở mục 06.08. Nơi cư trú:- Nơi hay trú: Ghi chỗ ở đăng ký hay trú (thôn, xã, huyện, tỉnh, TP; số nhà, đường phố, phường, thị xã, quận, TP).- Nơi tạm trú: Bản thân đang tạm trú ở đâu thì ghi chỗ ở nơi tạm trú đó.09. Dân tộc: Ghi tên dân tộc gốc của bản thân như: Kinh, Thái, Tày, Nùng, Mường... (nếu là con lai người nước ngoài thì ghi rõ quốc tịch, dân tộc của bố, mẹ từng là nước ngoài).10. Tôn giáo: Theo tôn giáo nào thì ghi rõ (giả sử: đạo Phật, Công giáo, đạo Hồi, đạo Cao Đài, đạo Hòa Hảo... ghi cả chức sắc trong tôn giáo - nếu có), nếu ko theo tôn giáo nào thì ghi chữ “không”.11. Nghề nghiệp hiện nay: Ghi rõ công việc chính đang thực hiện như hợp đồng lao động hay quyết định tuyển dụng, phân công, xẻ nhiệm... Giả sử: công nhân, nông dân, công chức, viên chức, bác sỹ ngoại khoa, bộ đội, nhà văn, nhà báo, chủ doanh nghiệp, học sinh, sinh viên hay không có việc làm v.v...12. Trình độ hiện nay:- Giáo dục phổ thông: Ghi rõ từng học xong lớp mấy, hoặc tốt nghiệp hệ 10 năm, 12 năm, học phổ thông hoặc xẻ túc. Giả sử: 8/10 phổ thông, 9/12 xẻ túc; tốt nghiệp trung học phổ thông hệ 12 năm.- Giáo dục nghề nghiệp (gồm có trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề): Ghi theo chứng chỉ, văn bằng từng được cấp. Giả sử: Công nhân kỹ thuật hàn bậc 3, Trung cấp Thú y...- Giáo dục đại học và sau đại học (gồm có trình độ cao đẳng, đại học, thạc sỹ, tiến sỹ): Ghi theo văn bằng từng được cấp, thuộc chuyên ngành nào, hình thức huấn luyện (chính quy, tại chức, chuyên tu, huấn luyện từ xa). Giả sử: Cao đẳng Sư phạm, Đại học nông nghiệp, Cử nhân Luật tại chức, Kỹ sư cơ khí, Bác sỹ Ngoại khoa; Thạc sỹ kinh tế, Tiến sỹ toán học, Tiến sỹ khoa học ... Nếu như có nhiều bằng thì ghi tất cả.- Học hàm: Ghi chức vụ được Nhà nước phong (Giáo sư, Phó giáo sư).- Lý luận chính trị: Ghi theo chứng chỉ, văn bằng cao nhất từng được cấp như: sơ cấp, trung cấp, cao cấp, cử nhân; học tập trung hoặc ko tập trung.Đối cùng những trường hợp từng học lý luận chính trị ở những cơ sở huấn luyện ngoài hệ thống trường chính trị của Đảng hay từng học chính trị chuyên ngành và sau đại học tại Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, thì ghi trình độ lý luận chính trị theo giấy công nhận trình độ lý luận chính trị được những cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của Ban Bí thư và chỉ bảo của Ban Tổ chức Trung ương1.- Ngoại ngữ: Ghi theo văn bằng hay chứng chỉ từng được cấp (giả sử: đại học tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga... hay tiếng Anh trình độ A...).- Tin học: Đối cùng hệ bồi dưỡng thì ghi theo chứng chỉ, chứng nhận từng được cấp (giả sử: tin học văn phòng; tin học trình độ A, B, C...); nếu tốt nghiệp đại học chuyên ngành tin học thì ghi là đại học.- Tiếng dân tộc thiểu số: Nói được tiếng dân tộc thiểu số nào thì ghi rõ tên dân tộc đó.13. Ngày và nơi kết nạp vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: Ghi rõ ngày, tháng, năm và nơi kết nạp vào Đoàn (chi đoàn, Đoàn cơ sở, huyện, tỉnh hay cơ quan Trung ương).14. Đối cùng người xin được kết nạp lại vào Đảng:- Ngày và nơi kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam lần đầu tiên: Ghi rõ ngày, tháng, năm và nơi kết nạp vào Đảng (chi bộ, đảng bộ cơ sở, huyện, tỉnh hay cơ quan Trung ương).- Ngày và nơi xác nhận chính thức lần đầu tiên: Ghi rõ ngày, tháng, năm và nơi được xác nhận chính thức (chi bộ, đảng bộ cơ sở, huyện, tỉnh hay cơ quan Trung ương).- Người giới thiệu vào Đảng lần đầu tiên: Ghi rõ họ, tên, chức danh, đơn vị công tác của đã người tại thời điểm giới thiệu mình vào Đảng, nếu ban chấp hành đoàn cơ sở hay tập thể chi đoàn cơ sở giới thiệu thì ghi rõ tên tổ chức đoàn thanh niên cơ sở và đoàn thanh niên cấp trên trực tiếp (nếu ban chấp hành công đoàn cơ sở giới thiệu thì cũng ghi nội dung tương tự).15. Lịch sử bản thân: Tóm tắt các giai đoạn từ thời niên thiếu cho xuất hiện ngày tham gia hoạt động cộng đồng (như ngày vào Đoàn thanh niên, ngày nhập ngũ, ngày vào học ở những trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hay ngày tham gia hoạt động trong những tổ chức kinh tế, cộng đồng...). Giả sử, người xin vào Đảng sinh năm 1985, kđôi lịch sử bản thân:Từ tháng 9-1991 xuất hiện tháng 8-2000 học Tiểu học và Trung học cơ sở tại Trường Vân Hồ, Quận Hai Bà Trưng.Từ tháng 9-2000 xuất hiện tháng 6-2003 học Trung học phổ thông tại Trường Trần Nhân Tông, Quận Hai Bà Trưng. Được kết nạp vào Đoàn TNCSHCM ngày 26-3-2001.16. Những công việc, chức danh từng qua: Ghi đầy đủ, rõ ràng, liên tiếp (theo tháng) từ ngày tham gia hoạt động cộng đồng; chạy làm; chạy học xuất hiện nay, đã thời gian làm chuyện gì? Ở đâu? Giữ chức danh gì về Đảng, chính quyền, trong lực lượng vũ trang, những đoàn thể, những tổ chức văn hóa, giáo dục, khoa học, cộng đồng... (ghi cả thời gian nhập ngũ, xuất ngũ, tái ngũ, chạy học, chạy chữa bệnh, chạy nghỉ mát, tham quan nước ngoài, bị bắt, bị tù, bị gián đoạn liên hệ hay ko hoạt động nếu có...).17. Đặc điểm lịch sử: Ghi rõ lý do bị gián đoạn hay ko sinh hoạt đảng (nếu có); có bị bắt, bị tù ko (do chính quyền nào, từ khi ...... tháng ...... năm ........nào xuất hiện ngày ...... tháng ...... năm ........nào, ở đâu). Có tham gia hay có quan hệ cùng những tổ chức chính trị, kinh tế, cộng đồng nào ở nước ngoài (làm gì, tổ chức nào, trụ sở của tổ chức đặt ở đâu?). Đã tham gia những chức sắc gì trong những tôn giáo.18. Những lớp huấn luyện, bồi dưỡng từng qua: Ghi rõ từng học những lớp lý luận chính trị hoặc chuyên môn, nghiệp vụ nào, theo chương trình gì; cấp nào mở, tên trường, thời gian học, ở đâu; học chính quy hoặc tại chức; tên văn bằng hay chứng chỉ được cấp.19. Đi nước ngoài: Ghi rõ thời gian từ tháng năm nào xuất hiện tháng năm nào, chạy nước nào; cơ quan, đơn vị, tổ chức nào quyết định (chỉ ghi những trường hợp chạy học tập, lao động hợp tác, công tác...từ 3 tháng trở lên).20. Khen thưởng: Ghi rõ tháng năm, hình thức được biểu dương (từ bằng khen trở lên), cấp nào quyết định; những danh hiệu được Nhà nước phong tặng: Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang, Nghệ sỹ nhân dân, Nghệ sỹ ưu tú, Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú, thầy thuốc nhân dân...21. Kỷ luật: Ghi rõ tháng năm, lý do sai phạm, hình thức kỷ luật (kỷ luật đảng, chính quyền, đoàn thể từ ngàyển trách trở lên), cấp nào quyết định.22. Hoàn cảnh gia đình: Ghi rõ những người chủ kém trong gia đình như:- Đối cùng ông, bà, nội ngoại: Ghi rõ họ tên, năm sinh, quê quán, nơi cư trú, nghề nghiệp, lịch sử chính trị của đã người.- Cha, mẹ đẻ (hay người nuôi dưỡng từ nhỏ); cha, mẹ vợ (hay cha, mẹ chồng); vợ (hay chồng). Ghi rõ: họ và tên, năm sinh, nơi sinh, quê quán; nơi cư trú, nghề nghiệp, thành phần giai cấp, lịch sử chính trị của đã người qua những thời kỳ:+ Về thành phần giai cấp: ghi rõ thành phần giai cấp trước cách mạng tháng tám năm 1945, trong cải cách ruộng đất năm 1954 (ở miền Bắc) hay trong cải tạo công, nông, thương nghiệp năm 1976 ở những tỉnh, TP phía Nam từ Quảng Trị trở vào như: cố nông, bần nông, trung nông, phú nông, địa chủ, công chức, viên chức, dân nghèo, tiểu thương, tiểu chủ, tiểu tư sản, tư sản...(nếu có sự thay đổi thành phần giai cấp cần ghi rõ lý do). Nếu như thành phần gia đình ko được quy định ở những thời điểm nêu trên và hiện nay thì bỏ trống mục này.+ Về lịch sử chính trị của đã người: Ghi rõ từng tham gia tổ chức cách mạng; làm công tác gì, giữ chức danh gì? Tham gia hoạt động và giữ chức danh gì trong tổ chức chính quyền, đoàn thể, đảng phái nào... của đế quốc hay chế độ cũ; hiện nay, những người đấy làm gì? Ở đâu? Nếu như từng chết thì ghi rõ lý do chết, năm nào? Tại đâu?- Anh chị em ruột của bản thân, của vợ (hay chồng); những con: Ghi rõ họ tên, năm sinh, nơi cư trú, nghề nghiệp, tình cảnh kinh tế, việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước của đã người.23. Tự bình luận: Ghi những ưu, khuyết điểm chính của bản thân về những mặt phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, khả năng công tác và quan hệ quần chúng; sự tín nhiệm của quần chúng và đảng viên ở đơn vị công tác, làm việc đối cùng bản thân như vậy nào?24. Cam đoan và ký tên: Ghi rõ “Tôi cam đoan từng kđôi đầy đủ, rõ ràng, trung thực và chịu trách nhiệm trước Đảng về những nội dung từng kđôi trong lý lịch”; ngày, tháng, năm, ký và ghi rõ họ tên.Chú ý: Chi bộ, cấp ủy cơ sở chưa bình luận, chưa chứng nhận, ký tên, đóng dấu vào lý lịch mà chỉ đóng dấu giáp lai vào tất cả những trang và ảnh trong lý lịch của người xin vào Đảng; gửi công văn đề nghị thẩm tra hay cử đảng viên chạy thẩm tra lý lịch.Không được cử người vào Đảng hay người thân (bố, mẹ, vợ, chồng, anh, chị, em, ruột) của người vào Đảng chạy thẩm tra lý lịch.25. Nhận xét của cấp ủy, tổ chức đảng nơi xuất hiện thẩm tra lý lịch của người vào Đảng:a) Nhận xét của chi ủy, chi bộ; ban hay vụ hay của ban chấp hành đảng bộ cơ sở nơi xuất hiện thẩm traViết những nội dung quan trọng về lý lịch của người xin vào Đảng do cấp ủy nơi có người xin vào Đảng yêu cầu từng đúng, hoặc chưa đúng hay chưa đủ cùng nội dung người xin vào Đảng từng kđôi trong lý lịch; tập thể cấp ủy hay ban hay vụ cấp ủy thống nhất nội dung ghi vào mục “Nhận xét của cấp ủy, tổ chức đảng…” ở phần cuối bản “Lý lịch của người xin vào Đảng”. Người thay mặt cấp ủy công nhận, ký tên, ghi rõ chức danh, đóng dấu của cấp ủy.b) Nhận xét của cơ quan tổ chức hay của hay trực cấp ủy cấp trên cơ sở (nếu có)Viết những nội dung quan trọng về lý lịch của người xin vào Đảng do cấp ủy nơi có người xin vào Đảng yêu cầu từng đúng, hoặc chưa đúng hay chưa đủ cùng nội dung người xin vào Đảng từng kđôi trong lý lịch; tập thể hay trực cấp ủy hay lãnh đạo ban tổ chức cấp ủy thống nhất nội dung ghi vào mục “Nhận xét của cấp ủy, tổ chức đảng...” ở phần cuối bản “Lý lịch của người xin vào Đảng”. Người thay mặt hay trực cấp ủy hay lãnh đạo ban tổ chức công nhận, ký tên, ghi rõ chức danh, đóng dấu của cấp ủy hay ban tổ chức.26. Nhận xét của chi ủy hay của chi bộ (nơi chưa có chi ủy): Lúc có kết quả thẩm tra, xác minh lý lịch của người xin vào Đảng, chi bộ bình luận, bí thư hay phó bí thư ghi rõ bản lý lịch từng kđôi đúng sự thực chưa? Không đúng ở điểm nào? Có việc về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay không? Quan điểm, lập trường, phẩm chất đạo đức, lối sống và quan hệ quần chúng... của người xin vào Đảng?27. Chứng nhận của cấp ủy cơ sở: Cấp ủy cơ sở thẩm định lại kết quả thẩm tra, xác minh và làm rõ những việc chưa rõ hay còn nghi vấn trong nội dung lý lịch của người xin vào Đảng. Nếu như người xin vào Đảng có việc cần tìm hiểu về chính trị (gồm có cả lịch sử chính trị và chính trị hiện nay) thì cần được cấp ủy có thẩm quyền kết luận theo quy định tại Điều 12 Quy định số 57-QĐ/TW, ngày 03-5-2007 của Bộ Chính trị “Quy định một vài việc về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”; Điều 1, Chương I Mục III Hướng dẫn số 11-HD/BTCTW, ngày 24-10-2007 của Ban Tổ chức Trung ương chỉ bảo thực hiện Quy định số 57-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Lúc tập thể cấp ủy cơ sở tìm hiểu, kết luận thì đồng chí bí thư cấp ủy ghi rõ: “chứng nhận lý lịch của quần chúng... kđôi tại đảng bộ (hay chi bộ) cơ sở ... là đúng sự thực; ko (hay có) việc về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay của người vào Đảng theo quy định của Bộ Chính trị; quần chúng... đủ (hay ko đủ) điều kiện để tìm hiểu kết nạp vào Đảng”; ghi rõ ngày, tháng, năm, chức danh, ký tên, họ và tên, đóng dấu của cấp ủy cơ sở. Trường hợp cấp ủy cơ sở không có con dấu, thì cấp ủy cấp trên trực tiếp công nhận chữ ký của bí thư cấp ủy cơ sở, viết rõ chức danh, ký tên, đóng dấu của cấp ủy.


Link Tải Hướng dẫn 09-HD/BTCTW mới nhất:

Tải về máy (841,4 KB)
Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)