Tải Hướng dẫn 12-HD/BTCTW

Link Tải Hướng dẫn 12-HD/BTCTW chính thức:

Tải về máy (186,4 KB)
Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

Nhằm đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình trạng mới. Ngày 06/07/2018, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn 12-HD/BTCTW năm 2018 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Sau đây là nội dung chi tiết, mời những bạn chung tham khảo.
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
BAN TỔ CHỨC
--------
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------
Số: 12-HD/BTCTW

HƯỚNG DẪN 12-HD/BTCTW

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘThực hiện Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình trạng mới, Ban Tổ chức Trung ương chỉ bảo một vài việc về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ như sau:I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của những cấp ủy, tổ chức đảng, bí thư chi bộ và đảng viên về mục đích, ý nghĩa, tầm cần thiết của sinh hoạt chi bộ. Phát huy sở trường, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong sinh hoạt chi bộ, đặc biệt chi bộ cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp. Đưa việc học tập và thực hiện như tư tưởng, đạo đức, kiểu Hồ Chí Minh; tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII biến thành nội dung đều đặn trong sinh hoạt chi bộ; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.2. Các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quán triệt sâu sắc những nghị quyết, chỉ thị, chỉ bảo của Trung ương về sinh hoạt chi bộ; tăng cường lãnh đạo, chỉ bảo, kiểm tra, gigiết hại việc chấp hành nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, bảo toàn kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ.3. Chi ủy nên sẵn sàng tốt và đều đặn đổi mới nội dung sinh hoạt bảo đảm đúng quy định, chỉ bảo của cấp trên, hợp cùng tình trạng, đặc điểm của chi bộ; nâng cao hiệu quả lãnh đạo thực hiện nghị quyết của chi bộ. Mỗi đảng viên, đặc biệt đảng viên giữ chức danh lãnh đạo, quản lý và bí thư chi bộ nên nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu trong sinh hoạt chi bộ, bảo toàn đoàn kết thống nhất, tình thương yêu đồng chí, tích cực tham gia đóng góp ý kiến trong những buổi sinh hoạt và thực hiện tốt thử thách được chi bộ phân công.II. NỘI DUNG1. Công tác sẵn sàng và những bước sinh hoạt chi bộ1.1. Công tác sẵn sànga) Đối cùng sinh hoạt hay kỳ- Bí thư hay phó bí thư chi bộ sẵn sàng nội dung sinh hoạt, dự thảo nghị quyết (nếu có) hay dự kiến nội dung kết luận của buổi sinh hoạt.- Họp chi ủy (bí thư, phó bí thư ở những nơi chưa có chi ủy) để thống nhất nội dung sinh hoạt, đánh giá kết quả công tác lãnh đạo của chi bộ trong tháng, dự kiến thử thách của tháng tiếp theo; xác định những nội dung trọng tâm cần thảo luận, bàn bạc, biểu quyết tại chi bộ; cho ý kiến về dự thảo nghị quyết (nếu có).- Thông báo thời gian, vị trí, nội dung sinh hoạt chi bộ xuất hiện đảng viên và cấp ủy viên cấp trên được phân công theo dõi chi bộ. Chi bộ có điều kiện gửi trước tài liệu sinh hoạt cho đảng viên để nghiên cứu, sẵn sàng nội dung phát biểu ý kiến.b) Đối cùng sinh hoạt chuyên đề- Hằng năm, chi bộ xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề để tổ chức thực hiện và thông báo cấp ủy cấp trên trực tiếp theo dõi, chỉ đạo.- Chi bộ phân công đảng viên có năng lực biên tập, am hiểu nội dung ảnh hưởng xuất hiện chuyên đề để sẵn sàng bằng giấy tờ. Đối cùng chi bộ do điều kiện khốn khó không thể sẵn sàng chuyên đề sinh hoạt bằng giấy tờ, cấp ủy cấp trên trực tiếp chỉ đạo, chỉ bảo cách thức sinh hoạt tuy nhiên nên bảo đảm chất lượng.- Bí thư chi bộ thảo luận về mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp thực hiện chuyên đề cùng đảng viên được phân công. Dự thảo chuyên đề cần được chi ủy hay bí thư chi bộ bằng và gửi cho đảng viên trước khi tổ chức sinh hoạt.1.2. Các bước sinh hoạt chi bộa) Mở đầu- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (nếu có).- Cử thư kí ghi biên bản sinh hoạt chi bộ.- Thông báo tình trạng đảng viên: Số đảng viên có mặt, vắng mặt (có lý do, chưa có lý do).- Thông qua nội dung, chương trình sinh hoạt chi bộ.b) Tiến hành sinh hoạt(1) Đối cùng sinh hoạt hay kỳ- Bí thư chi bộ thông báo nội dung sinh hoạt từng được chi ủy sẵn sàng và gợi ý bàn bạc.- Đảng viên phát biểu ý kiến, tập trung thảo luận, bàn bạc nội dung trọng tâm ảnh hưởng trực tiếp xuất hiện hoạt động của chi bộ; tự phê bình kết quả thực hiện thử thách được giao; góp ý, phê bình đối cùng đảng viên trong chi bộ.- Bí thư chi bộ cung cấp thông báo và định hướng để làm rõ những việc đảng viên tò mò, tạo bầu ko khí dân chủ, cởi mở, khuyến khích đảng viên tham gia đóng góp ý kiến để buổi sinh hoạt đạt hiệu quả.(2) Đối cùng sinh hoạt chuyên đề- Bí thư chi bộ nêu mục đích, yêu cầu buổi sinh hoạt chuyên đề.- Đảng viên được phân công sẵn sàng, trình bày dự thảo chuyên đề.- Các đảng viên phát biểu, nêu nhận thức của riêng tư đối cùng chuyên đề và tác dụng của chuyên đề đối cùng bản thân; liên lạc cùng chi bộ, cơ quan, đơn vị, địa phương; thảo luận, đóng góp ý kiến để hoàn thiện dự thảo chuyên đề.- Đảng viên được phân công sẵn sàng chuyên đề học hỏi ý kiến tham gia để hoàn thiện. Chuyên đề sau khi hoàn thiện nên gửi đảng viên trong chi bộ (chi bộ đông đảng viên có thể gửi đến tổ đảng) để nghiên cứu, học tập và thông báo cấp ủy cấp trên trực tiếp.c) Kết thúc(1) Đối cùng sinh hoạt hay kỳBí thư chi bộ thực hiện những nội dung chủ kém sau:- Tổng hợp những ý kiến phát biểu tại buổi sinh hoạt; những ý kiến học hỏi để cho vào, hoàn thiện nội dung sinh hoạt chi bộ; phân công thử thách cho đảng viên và quy định thời gian làm xong.- Định hướng tư tưởng đối cùng đảng viên; xử lý hay phản ánh cùng cấp có thẩm quyền về tâm tư, nguyện vọng, những đề xuất, kiến nghị của đảng viên.- Thông qua nghị quyết hay kết luận.- Đánh giá chất lượng buổi sinh hoạt.- Thư ký trình bày biên bản sinh hoạt chi bộ.(2) Đối cùng sinh hoạt chuyên đềBí thư chi bộ đánh giá việc sẵn sàng, chất lượng của chuyên đề; ý nghĩa, tác dụng của chuyên đề đối cùng chi bộ, đảng viên. Kết luận những nội dung cần học hỏi để cho vào, hoàn thiện dự thảo chuyên đề.Không tổ chức sinh hoạt chuyên môn lồng ghép cùng sinh hoạt chi bộ. Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề ko thay thế sinh hoạt chi bộ hay kỳ; nếu chi bộ khốn khó về thời gian, vị trí có thể kết hợp sinh hoạt chuyên đề cùng sinh hoạt chi bộ hay kỳ trong với một buổi, tuy nhiên nên thực hiện lần lượt, sinh hoạt hay kỳ xong mới sinh hoạt chuyên đề hay ngược lại.2. Nội dung sinh hoạt chi bộ2.1. Đối cùng sinh hoạt hay kỳCăn cứ Điều lệ Đảng, định hướng của cấp trên, tình trạng, đặc điểm của chi bộ và kết quả thực hiện thử thách chính trị, hằng tháng chi bộ sinh hoạt gồm những nội dung chủ kém sau:a) Về công tác chính trị, tư tưởng- Lựa chọn những nội dung thời sự trong nước, quốc tế, những việc của địa phương, cơ quan, đơn vị sát cùng tình trạng và hợp tính năng, thử thách của chi bộ để phổ biến, thảo luận.- Thông báo kịp thời chủ trương, những giấy tờ của Đảng, Nhà nước, của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và những đoàn thể chính trị - cộng đồng những cấp cần phổ biến xuất hiện chi bộ.- Đánh giá tình trạng tư tưởng của đảng viên, quần chúng thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ; những việc chi bộ cần tò mò. Kịp thời định hướng nhận thức, tư tưởng cho đảng viên.b) Về thực hiện thử thách chính trị- Đánh giá kết quả công tác lãnh đạo thực hiện thử thách chính trị trong tháng của chi bộ và việc thực hiện thử thách của đảng viên; chỉ rõ sở trường, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân để đề ra biện pháp khắc phục.- Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI Vài việc khẩn cấp về xây dựng Đảng hiện nay, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn bớt, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn cùng thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hiện như tư tưởng, đạo đức, kiểu Hồ Chí Minh.- Đảng viên, đặc biệt người đứng đầu liên lạc, đánh giá việc thực hiện nội dung từng cam kết theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; về những điều đảng viên ko được làm và trách nhiệm nêu gương theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị; về chống đi chức, đi quyền và chống chủ nghĩa riêng tư, quan liêu, xa rời quần chúng.- Kết quả lãnh đạo chính quyền, những đoàn thể chính trị - cộng đồng.- Xác định thử thách của chi bộ tháng tiếp theo và biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo; phân công thử thách cho đảng viên.2.2. Đối cùng sinh hoạt chuyên đềCăn cứ chỉ thị, nghị quyết và định hướng của cấp trên, tình trạng, đặc điểm của chi bộ, mỗi quý ít nhất một lần chi bộ tổ chức sinh hoạt theo những nhóm việc sau:- Về học tập và thực hiện như tư tưởng, đạo đức, kiểu Hồ Chí Minh theo chỉ bảo của Trung ương và cấp ủy, tổ chức đảng cấp trên.- Về những giải pháp nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, khả năng công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên.- Về triển kđôi thực hiện những chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước ảnh hưởng trực tiếp xuất hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ.- Về những giải pháp phòng, chống, khắc phục, sửa chữa những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong chi bộ.- Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, quan liêu, xa dân, riêng tư chủ nghĩa ở địa phương, cơ quan, đơn vị.- Về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị, chi bộ.- Về giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống của địa phương, cơ quan, đơn vị cho cán bộ, đảng viên.- Những nội dung khác theo đặc điểm của đã loại hình chi bộ.3. Khung tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộVài tiêu chí khung để làm cơ sở ban hành tiêu chí đánh giá một buổi sinh hoạt chi bộ hay kỳ đạt chất lượng gồm:3.1. Tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt chi bộĐảng viên dự sinh hoạt đạt tỷ lệ trên 85% và chưa có đảng viên vắng mặt chưa có lý do hay đảng viên vắng mặt có lý do quá 03 lần liên tục trong năm (trừ trường hợp được miễn công tác, sinh hoạt đảng theo quy định và đảng viên trong lực lượng vũ trang làm thử thách nổi bật).3.2. Công tác sẵn sàng sinh hoạt chi bộ- Bí thư hay phó bí thư chi bộ trực tiếp sẵn sàng nội dung sinh hoạt.- Họp chi ủy (bí thư, phó bí thư ở những nơi chưa có chi ủy) trước khi sinh hoạt chi bộ.- Nội dung sinh hoạt được sẵn sàng đúng, đủ theo chỉ bảo của cấp ủy cấp trên; xác định được nội dung trọng tâm cần thảo luận, bàn bạc để chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời, đặc biệt những việc mới nổi lên có tính khẩn cấp ở địa phương, cơ quan, đơn vị.- Xây dựng dự thảo nghị quyết của chi bộ.3.3. Tổ chức sinh hoạt chi bộ- Thời điểm tổ chức sinh hoạt đúng quy định của cấp ủy có thẩm quyền.- Thực hiện đầy đủ nội dung, trình tự buổi sinh hoạt chi bộ theo quy định. Phương pháp điều hành của người chủ trì linh hoạt, hiệu quả.- Có biểu dương đảng viên tiêu biểu trong tháng; nhắc nhở, phê bình đảng viên chưa làm xong thử thách được giao, đảng viên ko thực hiện đúng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm hay có khuyết điểm trong thực hiện chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng và cấp ủy cấp trên tuy nhiên chưa xuất hiện mức nên giải quyết kỷ luật (nếu có).- Có nhiều đảng viên tham gia phát biểu ý kiến.- Thời gian sinh hoạt chi bộ: Cần bảo đảm từ 90 phút trở lên. Nếu như kết hợp sinh hoạt chuyên đề cùng sinh hoạt chi bộ hay kỳ trong với một buổi thì nên bảo đảm thời gian tối thiểu 120 phút. Đối cùng chi bộ có quá ít đảng viên thì cấp ủy có thẩm quyền quy định cụ thể thời gian sinh hoạt.- Sổ biên bản sinh hoạt chi bộ ghi chép đầy đủ diễn biến của buổi sinh hoạt và đc lưu trữ giữ, bảo quản bền vững để làm tài liệu tham khảo, giáo dục truyền thống cho đảng viên.3.4. Thực hiện nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng- Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt chi bộ.- Chi ủy, đảng viên nghiêm túc, rất cầu thị khi tự phê bình và phê bình.- Sinh hoạt bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu. Cương quyết chống bệnh thành tích, dĩ hòa vi quý, nể nang, tránh tránh, ngại va chạm, nhìn đúng ko dám bảo vệ, nhìn sai ko dám đấu tranh.3.5. Kết quả lãnh đạo thực hiện kết luận hay nghị quyết của chi bộKết luận hay nghị quyết của chi bộ được lãnh đạo, tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt.III. TỔ CHỨC THỰC HIỆNCăn cứ Chỉ thị số 10-CT/TW, Kết luận số 18-KL/TW của Ban Bí thư, Hướng dẫn này và tình trạng thực tế, những cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ bảo, cụ thể hóa một vài nội dung chủ kém sau:1. Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương ban hành tiêu chí cụ thể đánh giá chất lượng sinh hoạt đối cùng đã loại hình chi bộ theo những mức độ (tốt, khá, trung bình, kém) làm cơ sở để những chi bộ phấn đấu, cấp ủy, tổ chức đảng cấp trên kiểm tra, gigiết hại, đánh giá, xếp loại chất lượng chi bộ, đảng viên hằng năm; quy định về trách nhiệm và phân công cấp ủy viên, cán bộ những ban xây dựng đảng những cấp cho việc dự, theo dõi, chỉ bảo sinh hoạt chi bộ thuộc phạm vi lãnh đạo của cấp ủy; chỉ bảo nội dung sinh hoạt hay kỳ, định hướng việc sinh hoạt chuyên đề hợp cùng đặc điểm, tính năng, thử thách của đã loại hình chi bộ và thử thách chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị trong đã quá trình, bảo đảm tính toàn diện, đa dạng, thiết thực, hiệu quả.2. Tăng cường công tác kiểm tra, gigiết hại theo quy định của Ban Bí thư tại Kết luận số 18-KL/TW để kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm; giải quyết nghiêm chi bộ, đảng viên vi phạm nguyên tắc và chế độ sinh hoạt chi bộ. Thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ chi ủy viên, bí thư chi bộ; tăng cường tập huấn, bồi dưỡng, tọa đàm về kỹ năng sẵn sàng, điều hành sinh hoạt cho chi ủy, bí thư chi bộ; kịp thời nhân rộng những chi bộ tiêu biểu có nhiều giải pháp đổi mới, sáng tạo, đạt kết quả tốt trong nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và biểu dương, biểu dương tập thể, riêng tư có thành tích.3. Các cấp ủy, tổ chức đảng lấy kết quả nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là 1 tiêu chí cần thiết để đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên; hằng năm, nên sơ kết, tổng kết việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn cùng sơ kết, tổng kết công tác xây dựng Đảng để rút kinh nghiệm và thông báo cấp trên theo phân cấp. Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương thông báo kết quả nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ về Ban Tổ chức Trung ương trước ngày 01/4 hằng năm để tổng hợp, thông báo Ban Bí thư.Hướng dẫn này thay thế Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW, ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương.Trong các giai đoạn thực hiện, nếu có vướng mắc, những cấp ủy kịp thời phản ánh về Ban Tổ chức Trung ương.
 K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thanh Bình


Link Tải Hướng dẫn 12-HD/BTCTW mới nhất:

Tải về máy (186,4 KB)
Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)