Tải Imagoscape Auction Data Wizard

Link Tải Imagoscape Auction Data Wizard chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


Imagoscape Auction Data Wizard

IMAGOSCAPE Auction Data Wizard là 1 tool mạnh mẽ hỗ trợ bạn chuyển đổi những file dữ liệu đấu giá từ AbeBooks, eBay, eBid và OZtion. Chương trình này giúp đỡ những nhà đấu giá cho việc nhập, xuất và chuyển đổi nhanh những file thành chương trình danh bạ đấu giá. Danh sách chuyển đổi: AbeBooks thành eBay, eBid và OZtion; eBay thành AbeBooks, eBid và OZtion; eBid thành AbeBooks, eBay và OZtion; OZtion thành AbeBooks, eBay và eBid.
Những thứ mới trong bản này:Phiên bản 1.9.3.1 gồm có một Plugin mới có tên Images Backup for OZtion Listings, hỗ trợ lưu lại những hình ảnh vào trong cơ sở dữ liệu, và trích xuất những hình ảnh thành một folder cụ thể.


Link Tải Imagoscape Auction Data Wizard mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)