Tải Kế hoạch tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Link Tải Kế hoạch tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc chính thức:

Tải về máy (137,5 KB)
Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

Ngày 18/11 hàng năm những cụm dân cư, khu dân cư, thôn, xã hay tổ chức lễ kỷ niệm ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư. Để buổi lễ thành công tốt đẹp, cần lên kế hoạch cụ thể và dự trù kinh phí cho buổi lễ đấy thật chu đáo. Mời những bạn chung theo dõi mẫu kế hoạch trong bài viết dưới đây:
Kịch bản chương trình ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộcĐề cương tuyên truyền ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Mẫu kế hoạch tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2017

UBMTTQ VIỆT NAM XÃ……………..
BAN CÔNG TÁC MTTQ THÔN…………… 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KẾ HOẠCH
Tổ chức “Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư”, kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2017) Căn cứ kế hoạch số…….. /KH-MT ngày 15/10/2014 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã................. về Kế hoạch tổ chức “Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư”, kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2017); Chào mừng kết quả thành công của Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 8; đồng thời đánh giá kết quả 1 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn cùng xây dựng nông thôn mới và những phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Ban công tác Mặt trận Tổ quốc Thôn....... xây dựng và triển kđôi kế hoạch tổ chức “Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” năm 2017 cụ thể như sau: I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:1. Mục đích:- Coi đây là 1 đợt sinh hoạt chính trị và công tác tuyên truyền sâu rộng góp phần nâng nhận thức về khối đại đoàn kết toàn dân tộc và vai trò, địa điểm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tình trạng, thử thách mới; Ý nghĩa, tầm cần thiết của Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam những cấp (Nhiệm kỳ 2014 - 2019 ); Đại hội đại biểu MTTQ huyện Lục Yên lần thứ 19; Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Yên Bái lần thứ 14; Kết quả thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ 8; Quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa cộng đồng và những Nghị quyết chuyên đề khác; Nghị quyết Đại hội Đảng những cấp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và vai trò, địa điểm của MTTQ Việt Nam để vượt qua những khốn khó nhiệm vụ, thực hiện thắng lợi đối tượng dân giàu, nước mạnh, dân chủ, văn minh.- Động viên những tầng lớp nhân dân tham gia tích cực vào những phong trào thi đua yêu nước của địa phương, những cuộc vận động của Mặt trận Tổ quốc nhằm thự hiện thắng lợi những đối tượng kinh tế, cộng đồng, những thử thách quốc phòng, an ninh…2. Yêu cầu:- Đây là 1 đợt sinh hoạt chính trị và tuyên truyền Nghị quyết Đạ hội đại biểu MTTQ Việt Nam những cấp được triển kđôi đồng bộ từ xã xuất hiện những khu dân cư, gắn cùng việc đẩy mạnh học tập và thực hiện như tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XI) “Vài việc khẩn cấp về xây dựng Đảng hiện nay” coi trọng công tác tuyên truyền và tuyên truyền đối ngoại, đấu tranh cùng những luận điệu xuyên tạc về dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo phá khối đại đoàn kết toàn dân tộc của những thế lực thù địch, nổi bật là tuyên truyền Luật biển năm 1982.II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC:1. Nội dung:1.1. Tuyên truyền cho nhân dân ở khu dân cư về kết quả thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ 8 và phát động những phong trào thi đua trong thời gian tiếp theo, thực hiện thắng lợi những đối tượng phát triển kinh tế - cộng đồng ở địa phương năm 2017, góp phần vào công cuộc delete đói giảm nghèo của địa phương.1.2. Đánh giá kết quả theo 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn cùng xây dựng nông thôn mới, phát động phong trào thi đua năm 2015.1.3. Biểu dương, biểu dương những tập thể, gia đình và những riêng tư tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động và những phong trào thi đua khác của Đảng, Nhà nước, MTTQ và những nghành đoàn thể chính trị những cấp phát động.1.4. Tổ chức những hoạt động dọn dẹp vệ sinh môi trường tại gia đình, đường làng, ngõ xóm, nơi công cộng, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể thao, những trò chơi dân gian truyền thống của địa phương.* Tổ chức sinh hoạt chính trị:- Đánh giá kết quả thực hiện những chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và gìn dữ Tổ quốc trong nhiệm kỳ Đại hội MTTQ vừa qua.- Khẳng định địa điểm, vai trò, thử thách của MTTQ Việt Nam trong hệ thống chính trị nước ta từ ngày mới thành lập xuất hiện nay. Nhất là là quá trình thực hiện công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, tiên tiến hóa đất nước và hội nhập Quốc tế.- Kiểm điểm kết quả thực hiện thử thách của Ban MTTQ thôn 7 cho việc vận động, tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc gắn cùng chỉ thị số 03 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và thực hiện như tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo đề tài năm 2017 là thực hiện Nghị quyết TƯ 4 ( khóa XI ) “Vài việc khẩn cấp trong xây dựng Đảng hiện nay”.- Đẩy mạnh những cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng văn hóa ở khu dân cư” gắn cùng xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cuộc vận động “Ngày bởi vì người nghèo” và những cuộc vận động “Ngày người Việt Nam ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam”, phát động những phong trào thi đua yêu nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất, tiêu sử dụng, góp công, góp sức xây những công trình về kinh tế, cộng đồng, giữ vững an ninh quốc phòng, trật tự an toàn cộng đồng, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong khu dân cư.2. Thời gian, hình thức tổ chức:2.1. Thời gian tổ chức và thành phần mời tham dự:a. Thời gian:- Tổ chức “Ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” năm 2017 diễn ra trong 1 ngày, ngày…… tháng 11 năm 2017.b. Địa điểm:- Nhà văn hóa thôn……………c. Thành phần mời tham dự:Ban công tác Mặt trận thôn 7 mời những thành phần dự ngày Hội như sau:Lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Mặt trận Tổ quốc xã và những ngành đoàn thể xã.
Cấp ủy Chi bộ, đảng viên, những vị lão thành cách mạng, đại diện gia đình chính sách.
Đại diện những chi hội: Đoàn thanh niên, con gái, cựu chiến binh, người cao tuổi.
Đại diện hộ gia đình (nói cả hộ tạm trú, nhập cư) và những riêng tư được biểu dương.
Đại diện Ban công tác mặt trận, trưởng thôn những thôn bạn.
2.2. Phần Lễ, gồm những nội dung như sau:- Để tạo ko khí vui vẻ tươi trong ngày Hội, phần kđôi mạc sẽ là phần tổ chức văn nghệ chào mừng: Hát đơn ca, nhưng ca, múa,…- Đề cương tuyên truyền “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư”, kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam.- Báo cáo tổng kết thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” năm 2017.- Biểu dương, biểu dương những tập thể riêng tư điển hình thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; gương điển hình Học tập và thực hiện như tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; gia đình văn hóa, người tốt việc tốt,…- Phát động đăng ký những công trình thiết thực để khu dân cư thực hiện trong năm 2017 thực hiện một vài nội dung như: công trình giao thông nông thôn, xây dựng khu dân cư chưa có tệ nạn cộng đồng (mại dâm, móc túi, cờ bạc, đá gà,…), Xây dựng đường làng, thôn xóm xanh sạch đẹp.- Mời lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, Mặt trận xã hay lãnh đạo xã phát biểu động viên phong trào của nhân dân tại thôn.2.3. Phần Hội, gồm những nội dung như sau:- Tổ chức những hoạt động hội thi văn hóa văn nghệ, thể dục - thể thao, trò chơi dân gian.- Các môn thể thao và trò chơi dân gian truyền thống gồm: Ném còn, Đẩy gậy, Kéo co, Ném bóng vào chậu. Trên đây là kế hoạch tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” năm 2017, của Ban công tác Mặt trận Tổ quốc thôn 7.                                                                                                                            TRƯỞNG BANTải file để tham khảo nội dung chi tiết!


Link Tải Kế hoạch tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc mới nhất:

Tải về máy (137,5 KB)
Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)