Tải Kết quả thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế 2016 ( vòng 2)

Link Tải Kết quả thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế 2016 ( vòng 2) chính thức:

Tải về máy (106,4 MB)
Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Kết quả thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế 2016 ( vòng 2) - Kết quả thi công chức thuế năm 2016

mtaive.com xin giới thiệu xuất hiện những bạn: ' Kết quả thi tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2016 vào Cơ quan Bộ Tài chính, Cơ quan Tổng cục Thuế và 59 Cục Thuế những tỉnh, TP" được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và được tải lên ngay sau đây. Mời những bạn chung tham khảo.

BỘ TÀI CHÍNH
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TỔNG CỤC THUẾ NĂM 2016

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: /TB-HĐTD

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2017

 Thực hiện Quyết định số 2320/QĐ-BTC ngày 25/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho việc phê duyệt Kế hoạch thi tuyển, xét tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2016;

Căn cứ kết quả chấm thi kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2016,

Hội đồng tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2016 thông tin:

1. Danh sách kết quả thi của thí sinh từng tham dự kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2016 vào Cơ quan Bộ Tài chính, Cơ quan Tổng cục Thuế và 59 Cục Thuế những tỉnh, TP (theo danh bạ đính kèm).

2. Thời gian, vị trí nộp đơn phúc khảo và mức thu phí phúc khảo kết quả thi:

- Thời gian: Hội đồng tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế nhận đơn phúc khảo trong thời hạn 15 ngày nói từ khi 14/12/2017 xuất hiện hết ngày 28/12/2017 (mẫu Đơn phúc khảo đính kèm).

- Địa điểm:

+ Đối cùng thí sinh dự tuyển vào Cơ quan Bộ Tài chính, Cơ quan Tổng cục Thuế: nộp đơn phúc khảo trực tiếp tại phòng 821, Cơ quan Tổng cục Thuế - Tòa nhà VTC online, 18 Tam Trinh, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội;

+ Đối cùng thí sinh dự tuyển vào Cục Thuế những tỉnh, TP: nộp đơn phúc khảo trực tiếp tại Trụ sở Cục Thuế tỉnh, TP nơi đăng ký dự tuyển.

- Mức thu phí phúc khảo kết quả thi: 150.000 đồng/bài thi

Hội đồng tuyển dụng ko xử lý đơn phúc khảo sau thời hạn quy định trên và những đơn đề nghị phúc khảo gửi bằng bưu điện, email, Fax, Telex./.

Nơi nhận:

- Cục Thuế những tỉnh, tp;

- Vụ TCCB-BTC (để thông báo);

- Vụ TTHT NNT để đăng lên Website;

- Website Bộ Tài chính;

- Lưu VT, TCCB (2b)

 

 TM. HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH

  

 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ Đặng Ngọc Minh


Link Tải Kết quả thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế 2016 ( vòng 2) mới nhất:

Tải về máy (106,4 MB)
Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)