Tải Lời tuyên thệ của Đảng viên mới

Link Tải Lời tuyên thệ của Đảng viên mới chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

Trong buổi lễ kết nạp Đảng viên mới, không thể thiếu lời tuyên thệ. Để hỗ trợ những Đảng viên mới tự tin hơn khi đọc lời tuyên thệ, mời những bạn chung tải xuống, luyện đọc trước để buổi lễ kết nạp Đảng viên diễn ra thành công tốt đẹp.


LỜI TUYÊN THỆ CỦA ĐẢNG VIÊN MỚI

(Đảng viên đứng quay mặt về cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Hồ Chí Minh)

Kính thưa cá đồng chí đại biểu!

Thưa toàn thể chi bộ

Tôi tên: ……………………………… sinh ngày … tháng … năm …….., hôm nay được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng, chân dung Chủ Tịch Hồ Chí Minh và sự chứng kiến của những đảng viên trong chi bộ, tôi xin thề:

1. Tuyệt đối trung thành cùng mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; làm xong tốt thử thách được giao; phục tùng không bao giờ sự phân công và điều động của Đảng.

2. Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, khả năng công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa riêng tư, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và những biểu hiện tiêu cực khác. Chấp hành quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên ko được làm.

3. Liên hệ chặt chẽ cùng nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và gìn dữ quyền lợi chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác cộng đồng nơi làm việc và nơi ở; tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

4. Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng; phục tùng kỷ luật, bảo toàn đoàn kết thống nhất trong Đảng; đều đặn tự phê bình và phê bình, trung thực cùng Đảng; làm công tác phát triển đảng viên; sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định.

* Kết thúc mỗi lời Tuyên thệ, đảng viên mới kết nạp Đảng giơ nắm tay nên và hô lớn “xin thề”; kết thúc 4 lời Tuyên thệ, giơ nắm tay nên hô lớn 3 lần “xin thề”.


Link Tải Lời tuyên thệ của Đảng viên mới mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)