Tải Luật Công chứng số 82/2006/QH11

Link Tải Luật Công chứng số 82/2006/QH11 chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Luật Công chứng số 82/2006/QH11

QUỐC HỘI
_________

Số: 82/2006/QH11
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________
QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Khoá XI, kỳ họp thứ 10 (Từ ngày 17 tháng 10 xuất hiện ngày 29 tháng 11 năm 2006)LUẬT
CÔNG CHỨNG
Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà cộng đồng chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 từng được sửa đổi, cho vào theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;Luật này quy định về công chứng.Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnhLuật này quy định về phạm vi công chứng, công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng, thủ tục công chứng và quản lý nhà nước về công chứng.Điều 2. Công chứngCông chứng là điều công chứng viên chứng nhận tính xác thực, tính hợp pháp của hợp đồng, giao dịch khác (sau đây gọi là hợp đồng, giao dịch) bằng giấy tờ mà theo quy định của pháp luật nên công chứng hay riêng tư, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng.Điều 3. Nguyên tắc hành nghề công chứng1. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật.2. Khách quan, trung thực.3. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về giấy tờ công chứng.4. Tuân theo quy tắc đạo đức hành nghề công chứng.Download giấy tờ để xem thêm chi tiết.


Link Tải Luật Công chứng số 82/2006/QH11 mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)