Tải Luật Công đoàn 2012

Link Tải Luật Công đoàn 2012 chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Luật Công đoàn 2012

QUỐC HỘI
_________

Luật số: 16/2012/QH13
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________
Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2012
LUẬT
CÔNG ĐOÀN
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà cộng đồng chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 từng được sửa đổi, cho vào một vài điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;Quốc hội ban hành Luật Công đoàn.Chương INHỮNG QUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Công đoànCông đoàn là tổ chức chính trị - cộng đồng rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của cộng đồng Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác (sau đây gọi chung từng là lao động), chung cùng cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức cộng đồng chăm lo và gìn dữ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - cộng đồng, tham gia thanh tra, kiểm tra, gigiết hại hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền, vận động người lao động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và gìn dữ Tổ quốc Việt Nam cộng đồng chủ nghĩa.Điều 2. Phạm vi điều chỉnhLuật này quy định về quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn của người lao động; tính năng, quyền, trách nhiệm của Công đoàn; quyền, trách nhiệm của đoàn viên công đoàn; trách nhiệm của Nhà nước, cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp sử dụng lao động đối cùng Công đoàn; bảo đảm hoạt động của Công đoàn; xử lý tranh chấp và giải quyết vi phạm pháp luật về công đoàn.Điều 3. Đối tượng vận dụngLuật này vận dụng đối cùng công đoàn những cấp, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - cộng đồng, tổ chức chính trị cộng đồng - nghề nghiệp, tổ chức cộng đồng - nghề nghiệp, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức khác có sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về lao động, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên vùng đất Việt Nam có ảnh hưởng xuất hiện tổ chức và hoạt động công đoàn (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp), đoàn viên công đoàn và người lao động.Download giấy tờ để xem thêm chi tiết.


Link Tải Luật Công đoàn 2012 mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)