Tải Luật thanh tra số 56/2010/QH12

Link Tải Luật thanh tra số 56/2010/QH12 chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Luật thanh tra số 56/2010/QH12

QUỐC HỘI
_________

Luật số: 56/2010/QH12
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________
LUẬT
THANH TRA
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa cộng đồng chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 từng được sửa đổi, cho vào một vài điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;Quốc hội ban hành Luật thanh tra,Chương 1.NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi điều chỉnhLuật này quy định về tổ chức, hoạt động thanh tra nhà nước và thanh tra nhân dân.Điều 2. Mục đích hoạt động thanh traMục đích hoạt động thanh tra nhằm tìm ra sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị cùng cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục; phòng ngừa, tìm ra và giải quyết hành vi vi phạm pháp luật; hỗ trợ cơ quan, tổ chức, riêng tư thực hiện đúng quy định của pháp luật; phát huy nhân tố tích cực; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, riêng tư.Điều 3. Giải thích từ ngữTrong Luật này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:1. Thanh tra nhà nước là hoạt động tìm hiểu, đánh giá, giải quyết theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối cùng việc thực hiện chính sách, pháp luật, thử thách, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, riêng tư. Thanh tra nhà nước gồm có thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành.2. Thanh tra hành chính là hoạt động thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối cùng cơ quan, tổ chức, riêng tư trực thuộc cho việc thực hiện chính sách, pháp luật, thử thách, quyền hạn được giao.Download giấy tờ để xem thêm chi tiết.


Link Tải Luật thanh tra số 56/2010/QH12 mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)