Tải Mẫu 9-SHĐ: Biên bản bàn giao sổ danh sách Đảng viên và hồ sơ Đảng viên

Link Tải Mẫu 9-SHĐ: Biên bản bàn giao sổ danh sách Đảng viên và hồ sơ Đảng viên chính thức:

Tải về máy (159,1 KB)
Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Mẫu 9-SHĐ: Biên bản bàn giao sổ danh sách Đảng viên và hồ sơ Đảng viên - Mẫu biên bản bàn giao công tác Đảng

Biên bản bàn giao sổ danh bạ Đảng viên và hồ sơ Đảng viên là mẫu biên bản được lập ra nhằm ghi chép lại  thực hiện kiểm tra, giao nhận sổ danh bạ đảng viên và hồ sơ đảng viên giữa bên giao  và bên thu nhận Đảng viên. Nội dung trong mẫu biên bản trình bày thông báo của bên giao và bên nhận, danh bạ đảng viên, danh bạ hồ sơ và những nội dung có ảnh hưởng xuất hiện việc bàn giao. Sau đây là nội dung chi tiết, mời những bạn chung tham khảo.

ĐẢNG BỘ BÊN GIAO………………

ĐẢNG BỘ BÊN NHẬN………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  ngày…… tháng……năm……

BIÊN BẢN
Bàn giao sổ danh bạ đảng viên và hồ sơ đảng viên

 

Thực hiện quyết định số ………QĐ/……… ngày…… tháng…… năm…… của………… cho việc chuyển giao tổ chức và đảng viên.

- Đại diện Đảng uỷ (chi uỷ) ……………………………………………. bên giao là đồng chí………………………… chức danh………………………

- Đại diện Đảng uỷ (chi uỷ) ………………………………………bên nhận là đồng chí…………………………..chức danh……………………

Hai bên từng thực hiện kiểm tra, giao nhận sổ danh bạ đảng viên và hồ sơ đảng viên của Đảng bộ (chi bộ)……………..cụ thể như sau:

1. Về sổ danh bạ đảng viên…………… quyển của……………… đảng bộ (chi bộ)

2. Về hồ sơ đảng viên:

- Tổng số hồ sơ của đảng viên đang sinh hoạt là……………. hồ sơ, còn thiếu……………… hồ sơ (có danh bạ đảng viên và lý do thiếu kèm theo).

- Tổng số hồ sơ kết nạp của đảng viên dự bị là……………………. hồ sơ, còn thiếu………………. hồ sơ (có danh bạ đảng viên và lý do thiếu kèm theo).

- Tổng số hồ sơ của đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng là…… ……… …… …….. hồ sơ (kèm theo sổ đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng).

- Tổng số hồ sơ của đảng viên từng từ trần là………………… hồ sơ (kèm theo sổ đảng viên từng từ trần).

3. Những nội dung có ảnh hưởng xuất hiện việc bàn giao:

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Biên bản này hay lập thành 3 bản, bên giao lưu 1 và bên nhận lưu 2 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN

(Ký, đóng dấu, ghi rõ chức danh, họ và tên)

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO

(Ký, đóng dấu, ghi rõ chức danh, họ và tên)


Link Tải Mẫu 9-SHĐ: Biên bản bàn giao sổ danh sách Đảng viên và hồ sơ Đảng viên mới nhất:

Tải về máy (159,1 KB)
Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)