Tải Mẫu bản lý lịch chuyên môn (mẫu CV)

Link Tải Mẫu bản lý lịch chuyên môn (mẫu CV) chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Mẫu bản lý lịch chuyên môn (mẫu CV)

(Ban hành kèm theo Thông tư số 65/2011/TT-BGTVT ngày 27/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

BẢN LÝ LỊCH CHUYÊN MÔN

Download giấy tờ để xem thêm chi tiết