Tải Mẫu Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (Mẫu số B 01b – DN)

Link Tải Mẫu Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (Mẫu số B 01b – DN) chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

mtaive.com xin giới thiệu mẫu Bảng cân đối kế toán giữa niên độ được Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Đơn vị thông báo:………………

Địa chỉ:…………………………

Mẫu số B 01b – DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)


BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng tóm lược)
Quý...năm....

Tại ngày ... tháng ... năm …

Đơn vị tính:.............

Người lập biểu
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Lập, ngày ... tháng ... năm ...
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Download giấy tờ để xem thêm chi tiết.


Link Tải Mẫu Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (Mẫu số B 01b – DN) mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)