Tải Mẫu bảng kê đăng ký sử dụng tài khoản chi tiết

Link Tải Mẫu bảng kê đăng ký sử dụng tài khoản chi tiết chính thức:

Tải về máy (438,2 KB)
Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

mtaive.com xin giới thiệu xuất hiện những bạn Mẫu bảng kê đăng ký sử dụng tài khoản chi tiết được chúng tôi tổng hợp chi tiết nhất. Mẫu được sử dụng trong trường hợp đơn vị giao dịch có nhiều nguồn kinh phí, Chủ đầu tư có nhiều dự án, dự án từ nhiều nguồn vốn thuộc nhiều cấp ngân sách đối cùng tài khoản dự toán. Mẫu bảng kê đăng ký sử dụng tài khoản chi tiết được ban hành kèm theo Thông tư 61/2014/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Mời những bạn chung tham khảo.

                                                                                                 Mẫu số: 06a/MTK


BẢNG KÊ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN CHI TIẾT

STT

Phần ghi của đơn vị giao dịch

Phần ghi của KBNN

Có giá trị xuất hiện ngày

Đơn vị đăng ký sử dụng tài khoản chi tiết:

KBNN đồng ý theo yêu cầu của đơn vị:

Tài khoản dự toán:

Tài khoản dự toán:

 

1.1. Mã ĐVQHNS/Mã DA………………………………….................

.................................................................................

Nguồn (1)……. thuộc cấp NS…….....................................

Nội dung giao dịch:…………………....................................

……………………………….............................................………

1.1. Số tài khoản (2)………

………………………………….........

 

1.2. Mã ĐVQHNS/Mã DA…………...............................

……………………………………………....................................

Nguồn (1)…… thuộc cấp NS…...............................…

Nội dung giao dịch:…………................................……

……………………………………......................................…

1.2. Số tài khoản (2)…………

…………………………………........

 

...

 

                                                                       ……., ngày….. tháng….. năm…...

Chủ tài khoản

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Kho bạc Nhà nước

Trưởng phòng Kế toán

Giám đốc

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Chú ý:

(1): Ghi rõ nguồn vốn đầu tư, nguồn kinh phí tự chủ/Không tự chủ/…

(2): Ghi mã tài khoản dự toán - Mã cấp NS-Mã ĐVQHNS

Download file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết.


Link Tải Mẫu bảng kê đăng ký sử dụng tài khoản chi tiết mới nhất:

Tải về máy (438,2 KB)
Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)