Tải Mẫu báo cáo giảm lao động

Link Tải Mẫu báo cáo giảm lao động chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


BÁO CÁO GIẢM LAO ĐỘNG

Tên đơn vị:.......................................................

Loại hình:........................................................

Địa chỉ:...........................................................

ĐT:.................................................................

STT

Họ tên

Năm sinh

Giới tính

Mã số HDLD

Số sổ LD

Thời hạn HD

Công việc trước khi giảm

Địa phương mới làm việc

Lý do giảm

Thanh lý HD tiền lương

Ghi chú

Theo HD

Thực tế

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

3

Xác nhận của Cơ Quan Lao động Ngày........tháng........năm......

Ngày.......tháng.....năm...... Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)


Link Tải Mẫu báo cáo giảm lao động mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)