Tải Mẫu Báo cáo tài chính

Link Tải Mẫu Báo cáo tài chính chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

mtaive.com xin giới thiệu mẫu Báo cáo tài chính của doanh nghiệp gồm có những biểu mẫu: Bảng cân đối kế toán, thông báo kết quả kinh doanh, bảng lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh thông báo tài chính, tờ kđôi tự quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp..... Ban hành theo Quyết định số 144/2001/QĐ-BTC ngày 21/12/2001 của Bộ Tài chính.

Cộng hoà cộng đồng chủ nghĩa Việt Nam
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
___________


Tờ kđôi Tự quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

[01] Kỳ tính thuế từ 01/01/2005 xuất hiện 31/12/2005

[02] Mã số thuế: 5700429121

[03] Tên cơ sở kinh doanh: Công ty A

[04] Địa chỉ trụ sở:

[05] Quận/ Huyện: [06] Tỉnh/Thành phố:

[07] Điện thoại: [08] Fax: [09] E-mail:

[10] Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh, sản xuất vật liệu xây dựng, kinh doanh vận tải, dịch vụ vận tải, San lấp mặt bằng

........., ngày tháng năm
Đại diện thep pháp luật của cơ sở kinh doanh
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên và chức danh)

Download tài liệu để xem nội dung chi tiết.


Link Tải Mẫu Báo cáo tài chính mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)