Tải Mẫu bảo lãnh đấu thầu

Link Tải Mẫu bảo lãnh đấu thầu chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Mẫu bảo lãnh đấu thầu

( Ban hành theo Thông tư số 04/2006/TT-BXD ngày 18/8/2006của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

MẪU BẢO LÃNH ĐẤU THẦU

……., ngày … tháng …. năm …..

Kính gửi: …………… (tên Bên mời thầu)

Ngân hàng ….. (ghi tên ngân hàng) có trụ sở tại …. (ghi chỗ ở ngân hàng) chấp thuận gửi cho …. (ghi tên Bên mời thầu) một khoản tiền là …. (ghi rõ giá trị bằng số, chữ và loại tiền) để bảo lãnh cho nhà đầu t­ư (tên nhà đầu tư­) tham dự đấu thầu chọn lựa chủ đầu t­ư dự án KĐTM (tên dự án).

Ngân hàng chúng tôi xin cam kết trả cho ….. (ghi tên Bên mời thầu) số tiền kể trên ngay khi nhận đ­ược giấy tờ yêu cầu của Bên mời thầu khi nhà đầu tư­ vi phạm những điều kiện sau:

- Nếu như nhà đầu tư­ rút hồ sơ dự thầu trong thời hạn có hiệu lực của hồ sơ dự thầu từng đư­ợc quy định trong hồ sơ mời thầu.

- Nếu như nhà đầu tư­ từng đư­ợc Bên mời thầu thông tin trúng thầu trong thời hạn có hiệu lực của hồ sơ dự thầu mà nhà đầu t­ư từ chối thương lượng hoặc/và chưa có năng lực nộp hay từ chối bảo lãnh đấu thầu.

Bảo lãnh này có giá trị nói từ khi nhà đầu tư­ nộp hồ sơ dự thầu xuất hiện sau 30 ngày nói từ khi hết hiệu lực của hồ sơ dự thầu.

Download giấy tờ để xem thêm chi tiết.


Link Tải Mẫu bảo lãnh đấu thầu mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)