Tải Mẫu biên bản cuộc họp giao ban

Link Tải Mẫu biên bản cuộc họp giao ban chính thức:

Tải về máy (268,2 KB)
Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

Xin giới thiệu xuất hiện những bạn Mẫu biên bản cuộc họp giao ban được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác được tải lên ngay sau đây. Mẫu biên bản cuộc họp giao ban là mẫu biên bản được lập ra khi có cuộc họp giao ban giữa những ban ngành được diễn ra. Mẫu biên bản nêu rõ thời gian, vị trí diễn ra cuộc họp, thành phần tham gia, nội dung chính của cuộc họp, thời gian kết thúc cuộc họp. Sau đây là nội dung chi tiết, mời những bạn chung tham khảo và tải mẫu tại đây.

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1).....
TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (2) .....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: ............../BB-..........(3).......

                  .....ngày...tháng.......năm..........

BIÊN BẢN CUỘC HỌP GIAO BAN

- Thời gian bắt đầu:.............................................................................................

- Địa điểm:..........................................................................................................

- Thành phần tham dự gồm:...............................................................................

- Chủ trì (chủ tọa):...............................................................................................

- Thư ký (người ghi biên bản):...............................................................................

- Nội dung (Theo diễn biến cuộc họp/hội thảo/ hội nghị:

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Cuộc họp (hội thảo, hội nghị) kết thúc vào ....... giờ....., ngày.....tháng....năm.....

Thư ký
(Chữ ký)

Họ và tên

Chủ tọa
(Chữ ký, dấu (nếu có))

Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có)

(2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành giấy tờ

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành giấy tờ


Link Tải Mẫu biên bản cuộc họp giao ban mới nhất:

Tải về máy (268,2 KB)
Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)