Tải Mẫu biên bản giám sát công trình

Link Tải Mẫu biên bản giám sát công trình chính thức:

Tải về máy (154,7 KB)
Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Mẫu biên bản giám sát công trình - Biên bản kiểm tra công trình xây dựng

mtaive.com xin giới thiệu xuất hiện những bạn Mẫu biên bản gigiết hại công trình được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và tải lên ngay sau đây. Biên bản gigiết hại công trình là mẫu biên bản được lập ra nhằm ghi chép kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu chất lượng công trình, SP đo đạc và maps. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 63/2015/TT-BTNMT do Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành. Mời những bạn chung tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------o0o---------

                                                                                ……….., ngày …… tháng …… năm 20….

BIÊN BẢN GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH

Chủ đầu tư: …………………………………………………………………………………

Công trình: …………………………………………………………………………………

Hạng mục công việc thi công năm 20 …………………

Thuộc dự án, TKKT-DT:……………………………………………………………………………

Địa điểm thi công: ……………………………………………………………………………………

Đơn vị thi công: ………………………………………………………………………………………

Đơn vị gigiết hại: ……………………………………………………………………………………..

Hôm nay, ngày ….. tháng ….. năm 20 …. tại ………………………………………………

Đại diện cơ quan gigiết hại

Ông:……………………………..Chức vụ:………………………………………………………..

Ông:……………………………..Chức vụ:………………………………………………………..

Đại diện đơn vị thi công

Ông:……………………………..Chức vụ:………………………………………………………..

Đại diện tổ (đội) sản xuất

Ông:……………………………..Chức vụ:………………………………………………………..

Cùng nhau ký Biên bản gigiết hại công trình, cùng nội dung như sau:

I. Tình hình thực hiện công trình

1. Đơn vị thực hiện:

2. Thời gian thực hiện: Từ tháng………….năm 20………

3. Lực lượng kỹ thuật và thiết bị thi công

- Bắt đầu từ …tháng…. năm 20………..

a. Lực lượng kỹ thuật: gồm……………người

b. Thiết bị thi công:

4. Quy trình kỹ thuật vận dụng trong thi công:………………………………………………..

5. Khối lượng thực hiện: tính xuất hiện ngày…….háng……… năm 20……

6. Các việc phát sinh trong thi công:………………………………………………………

7. Biện pháp giải quyết sai phạm (nếu có):…………………………………………………………

II. Tình hình kiểm tra, quản lý chất lượng của đơn vị thi công:

….………………………………………………………………………………………………..

….………………………………………………………………………………………………..

….……………………………………………………………………………………………….

III. Kết luận:

….………………………………………………………………………………………………….

….………………………………………………………………………………………………..

….…………………………………………………………………………………………………

ĐẠI DIỆN
ĐƠN VỊ GIÁM SÁT
(Ký ghi rõ họ, tên)

ĐẠI DIỆN
ĐƠN VỊ THI CÔNG
(Ký ghi rõ họ, tên)

ĐẠI DIỆN
TỔ (ĐỘI) SẢN XUẤT
(Ký ghi rõ họ, tên)


Link Tải Mẫu biên bản giám sát công trình mới nhất:

Tải về máy (154,7 KB)
Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)