Tải Mẫu biên bản hòa giải thành

Link Tải Mẫu biên bản hòa giải thành chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Mẫu biên bản hòa giải thành - Biểu mẫu tố tụng

Mẫu biên bản hòa giải thành là giấy tờ ghi nhận sự thỏa thuận của những đương sự cùng nhau cho việc xử lý toàn bộ vụ án gồm những nội dung: thời gian, vị trí phiên hòa giải, thỏa thuận của những bên trong phiên hòa giải...

TÒA ÁN NHÂN DÂN .......(1)
------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

.........., ngày ......... tháng ......... năm ........

BIÊN BẢN
HÒA GIẢI THÀNH

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐTP
ngày 12 tháng 5 năm 2006 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

-------------

Căn cứ vào khoản 2 Điều 186 của Bộ luật tố tụng dân sự;

Căn cứ vào biên bản hòa giải ngày … tháng ... năm ...…

Xét nhìn những đương sự từng thỏa thuận được cùng nhau cho việc xử lý vụ án dân sự Thụ lý số: …/…./TLST-..... (2) ngày … tháng … năm .....

Lập biên bản hòa giải thành do những đương sự từng thỏa thuận được cùng nhau cho việc xử lý toàn bộ vụ án; cụ thể như sau:(3)

1 …………………………………………………………………..…………...............

2 ………………………………………………………….…………………………..............

..……………………………………………………………………………………............

Trong thời hạn 7 ngày, nói từ khi lập biên bản hòa giải thành, nếu đương sự nào có thay đổi ý kiến về sự thỏa thuận trên đây, thì nên làm thành giấy tờ gửi cho Tòa án. Hết thời hạn này, nếu chưa có đương sự nào thay đổi ý kiến về sự thỏa thuận đó, thì Tòa án ra quyết định xác nhận sự thỏa thuận của những đương sự và quyết định này có hiệu lực pháp luật ngay sau khi ban hành, ko bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.

Nơi nhận:
- Những người tham gia hòa giải;
- Ghi cụ thể những đương sự vắng mặt theo quy định
tại khoản 3 Điều 184 của BLTTDS;
- Lưu hồ sơ vụ án.

Thẩm phán
chủ trì phiên hòa giải

Hướng dẫn sử dụng:

(1) Ghi tên Tòa án thực hiện phiên hòa giải và lập biên bản hòa giải thành; nếu là Tòa án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi huyện gì thuộc tỉnh, TP trực thuộc trung ương nào (giả sử: Tòa án nhân dân huyện X, tỉnh H). Nếu như là Tòa án nhân dân tỉnh, TP trực thuộc trung ương, thì ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh, (TP) nào (giả sử: Tòa án nhân dân tỉnh H).

(2) Ghi số ký hiệu và ngày tháng năm thụ lý vụ án (giả sử: Số 50/2006/TLST-KDTM).

(3) Ghi đầy đủ cụ thể đã việc nên xử lý trong vụ án mà những đương sự từng thỏa thuận được cùng nhau.

Lưu ý: Biên bản hòa giải thành cần được giao (gửi) ngay cho những đương sự tham gia hòa giải.


Link Tải Mẫu biên bản hòa giải thành mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)