Tải Mẫu biên bản họp công đoàn lấy ý kiến xét kết nạp Đảng

Link Tải Mẫu biên bản họp công đoàn lấy ý kiến xét kết nạp Đảng chính thức:

Tải về máy (298,1 KB)
Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

mtaive.com xin giới thiệu xuất hiện những bạn Mẫu biên bản họp công đoàn lấy ý kiến xét kết nạp Đảng được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác nhất. Mẫu biên bản họp công đoàn lấy ý kiến xét kết nạp Đảng là mẫu biên bản được lập ra khi có cuộc họp công đoàn cho việc lấy ý kiến xét kết nạp Đảng cho những đảng viên. Nội dung trong biên bản nêu rõ những thành phần tham gia cuộc họp, những ưu và nhược điểm của đoàn viên được xét kết nạp Đảng. Mời những bạn chung tham khảo và tải mẫu biên bản về tại đây.

........ HUYỆN ..........

.......................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
    ....ngày .....tháng .....năm............

BIÊN BẢN HỌP CÔNG ĐOÀN


Nhận xét công đoàn viên đề nghị kết nạp Đảng

Hôm này, ngày ..... tháng ........ năm ....., tại văn phòng công đoàn ...................... tổ chức họp công đoàn.

- Thành phần tham dự gồm:

- Tổng số người: ..................... Có mặt: ..................... Vắng mặt:

- Chủ trì cuộc họp: ............................................. Chức vụ:

- Thư ký cuộc họp: ............................................. Chức vụ:

NỘI DUNG

- Họp lấy ý kiến bình luận về công đoàn viên ......................... diện mục tiêu Đảng và đề nghị chi bộ tìm hiểu kết nạp

- Căn cứ vào các giai đoạn công tác và tham gia sinh hoạt tại công đoàn ...................... chúng tôi trông thấy công đoàn viên ..................................... có những ưu, khuyết điểm chính sau đây:

- Ưu điểm:

+ Về phẩm chất chính trị

Công đoàn viên .......................................... luôn gương mẫu chấp hành và tuyên truyền vận động mọi người chấp hành tốt những chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và mọi quy chế quy định của đơn vị, của ngành đề ra. Tích cực tham gia cá hoạt động đoàn thể. Có ý thức xây dựng khối đoàn kết nội bộ. Xây dựng phong trào thi đua chống những biểu hiện tiêu cực.

+ Có đạo đức tốt, lối sống giản dị, lành mạnh, gần gũi cùng mọi người.

+ Năng lực công tác

Công đoàn viên ............... luôn có ý thức trách nhiệm cao trong công việc, làm xong tốt mọi thử thách được giao. Năng động sáng tạo trong công tác chỉ đạo chuyên môn của khối có chí hướng phấn đấu vươn lên, khiêm tốn.

+ Quan hệ quần chúng:

Có tinh thần trợ giúp đồng nghiệp và quần chúng nhân dân, được đồng nghiệp và phụ huynh tín nhiệm, học sinh tin yêu.

- Nhược điểm:

Tính rụt rè phải hai lúc chưa mạnh dạn nêu lên những ý kiến của bản thân trong cuộc họp.

Dựa trên những ưu, nhược điểm trên, công đoàn trường .................. kính đề nghị chi bộ ............................... tìm hiểu, kết nạp công đoàn viên ................... vào Đảng, cùng sự tán thành của ...../...... Đ/C (đạt ............%)

Cuộc họp kết thúc vào hồi ............... giờ với ngày.

Chủ tọa
(Ký và ghi rõ họ tên)

Thư ký
(Ký và ghi rõ họ tên)

 


Link Tải Mẫu biên bản họp công đoàn lấy ý kiến xét kết nạp Đảng mới nhất:

Tải về máy (298,1 KB)
Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)