Tải Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên

Link Tải Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên

Biên bản họp hội đồng thành viên cty TNHH đôi thành viên trở lên cần tỏ ra cụ thể những nội dung sau:

CÔNG TY TNHH …….
---------------------
Số:..............

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Địa danh, ngày ___ tháng ___ năm ____

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CÔNG TY TNHH ................

(Về việc ................................)

Hôm nay, vào hồi....., tại trụ sở chính cty. Hội đồng thành viên Công ty ............ (GCN đăng ký kinh doanh số: ............. do phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư .......... cấp ngày:............) thực hiện phiên họp nhằm bàn bạc và bằng việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của cty.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Các thành viên có mặt:

Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên

2. Các thành viên vắng mặt:

3. Thành viên mời:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

4. Chủ tọa và thư kí:

Chủ tọa:............................................................................................................................

Thư ký:.............................................................................................................................

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Mục đích, chương trình họp

Hội đồng thành viên cty thực hiện phiên họp nhằm bàn bạc và bằng phương án ..............................

Lúc chủ tịch Hội đồng thành viên đọc tuyên bố kđôi mạc cuộc họp, lắng nghe những nội dung cần bàn bạc, những thành viên sẽ thực hiện bàn bạc, cho ý kiến và thực hiện biểu quyết.

2. Các việc được bàn bạc và biểu quyết tại cuộc họp

Các nội dung cần bàn bạc và bằng gồm có:

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Kết quả biểu quyết: ...................................................................................................................

3. Ý kiến phát biểu của đã thành viên dự họp:

Lúc lắng nghe những nội dung cần thảo luận, những thành viên cty thực hiện bàn bạc để bằng những nội dung có ảnh hưởng. Các thành viên từng thống nhất việc biểu quyết và chưa có thành viên nào có ý kiến khác.

4. Sửa đổi điều lệ cty theo đúng quy định của pháp luật:

Điều ......, Điều ......;.

5. Thời điểm thực hiện:

Cuộc họp kết thúc ...........với ngày. Biên bản này từng được những thành viên bằng và được lập thành ..... bản có giá trị pháp lý như nhau.

Download giấy tờ để xem thêm chi tiết.


Link Tải Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)