Tải Mẫu biên bản kiểm phiếu bầu ban chấp hành chi đoàn

Link Tải Mẫu biên bản kiểm phiếu bầu ban chấp hành chi đoàn chính thức:

Tải về máy (273,7 KB)
Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

mtaive.com xin giới thiệu xuất hiện những bạn Mẫu biên bản kiểm phiếu bầu BCH chi đoàn được chúng tôi tổng hợp chi tiết và mới nhất. Mẫu biên bản kiểm phiếu bầu BCH chi đoàn được ban kiểm phiếu lập ra trước đại hội và làm căn cứ để Đoàn cấp trên xác nhận. Hy vọng đây là tài liệu có ích hỗ trợ những bạn viết biên bản kiểm phiếu bầu BCH chi đoàn đúng và chuẩn nhất.  Sau đây là nội dung chi tiết, mời những bạn chung tham khảo.


Mẫu biên bản kiểm phiếu bầu BCH chi đoàn. 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Đoàn trường:...............
Chi đoàn ......................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------o0o--------

 

........ngày ....tháng .......năm ..........

 

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Bầu BCH chi đoàn nhiệm kỳ 20.....- 20......

 Ngày .../..../........Chi đoàn .................................................. thực hiện Đại hội nhiệm kỳ 20...... - 20......

Đại hội bầu Ban kiểm phiếu gồm:

  1. Đ/c: .....................................Trưởng ban.
  2. Đ/c: ........................ …….....Ủy viên.
  3. Đ/c: ..................................... Ủy viên.

Đã kiểm phiếu bầu BCH chi đoàn như sau:

- Số phiếu phát ra:...........................

- Số phiếu thu vào..........................

- Số phiếu hợp lệ:............................

Số phiếu ko hợp lệ:...................

Kết quả như sau:

1.Đ/c....................................................... (số phiếu bầu….../...... )

2.Đ/c....................................................... (số phiếu bầu….../.......)

3.Đ/c……………….........................…… (số phiếu bầu…../….....)

4.Đ/c..................................................... (số phiếu bầu….../….....)

Theo nguyên tắc thể lệ bầu cử, những đồng chí sau đây trúng cử vào BCH chi đoàn khóa............................

1.Đ/c... ………………......................................................................……………….……..

2.Đ/c...............................................................................................................................

3.Đ/c... …………………..................................................................……………………..

Ban kiểm phiếu chúng tôi lập biên bản thông báo trước đại hội và làm căn cứ để Đoàn cấp trên xác nhận.

TM/ĐOÀN CHỦ TỊCH                                                      TM/BAN KIỂM PHIẾU

(Ký và ghi rõ họ tên )                                                      (Ký và ghi rõ họ tên)


Link Tải Mẫu biên bản kiểm phiếu bầu ban chấp hành chi đoàn mới nhất:

Tải về máy (273,7 KB)
Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)