Tải Mẫu biên bản thỏa thuận bồi thường thiệt hại

Link Tải Mẫu biên bản thỏa thuận bồi thường thiệt hại chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

mtaive.com xin giới thiệu xuất hiện những bạn Mẫu biên bản thỏa thuận bồi hay thiệt hại được chúng tôi tổng hợp chính xác và chi tiết nhất. Mẫu biên bản thỏa thuận bồi hay thiệt hại được lập ra sử dụng để giúp thỏa thuận và bồi hay thiệt hại giữa những bên và bảo đảm thỏa thuận thống nhất ý kiến. Nội dung trình bày đầy đủ những thông báo và những lý do bồi thường xuyên những khoản được cụ thể và rõ ràng nhất. Sau đây là nội dung chi tiết, mời những bạn chung tham khảo. 


Mẫu biên bản thỏa thuận bồi hay thiệt hại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------***------

BIÊN BẢN THỎA THUẬN

(V/v: Bồi hay thiệt hại của .....…… cho …….)

Căn cứ Bộ luật Dân sự của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ vào ý chí của những bên.

Hà Nội, ngày…..tháng…….năm 20......,

Chúng tôi gồm có:

BÊN A:.......................................................................................................................................

Địa chỉ:......................................................................................................................................

Điện thoại:................................................................................................................................

Email:......................................................................................................................................

BÊN B:......................................................................................................................................

Địa chỉ:......................................................................................................................................

Điện thoại:................................................................................................................................

Email:......................................................................................................................................

Cùng thống nhất ký kết Bản thoản thuận cùng những điều, khoản sau:

Điều 1. Xác nhận khoản bồi hay thiệt hại

Lúc tính toán những chị phí hợp lý, 2 bên thỏa thuận về mức bồi hay thiaatj hại như sau:

.................................. (Ghi chi tiết những khoản bồi thường).......................................................

.................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

(Bằng chữ: ............................................................................................................................)

Điều 2. Cam kết của Bên A

2.1. Bên B .................. cam kết sẽ sử dụng mọi tài sản riêng tư của mình để thanh toán khoản bồi hay nêu tại Điều 1 Bản thoản thuận này thay cho ...........................................................;

2.2. Thanh toán đầy đủ theo .................................................................... bên thỏa thuận;

2.3. Các quyền và nghĩa vụ khác tại Bản thỏa thuận này và theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cam kết của Bên B

3.1. Cho phép Bên A sử dụng mọi tài sản riêng tư của Bên A để thanh toán những khoản bồi hay nêu tại Điều 1 Bản thỏa thuận này;

3.2. Xóa bỏ nghĩa vụ bồi hay cho .............................. và ko yêu cầu ai khác ngoài Bên A trả nợ cho mình;

3.3. Tạo điều kiện cho Bên A có thể thực hiện việc bồi thường;

3.4. Các quyền và nghĩa vụ khác theo Bản thỏa thuận này và theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Điều khoản chung

4.1. Bản thoản thuận này có hiệu lực từ khi ký;

4.2. Bản thoản thuận được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau do mỗi bên giữ 01 bản.

Bên A

Bên B


Link Tải Mẫu biên bản thỏa thuận bồi thường thiệt hại mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)