Tải Mẫu Biên bản thỏa thuận góp vốn kinh doanh

Link Tải Mẫu Biên bản thỏa thuận góp vốn kinh doanh chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

mtaive.com xin giới thiệu mẫu Biên bản thỏa thuận góp vốn kinh doanh trong doanh nghiệp được những thành viên trong hội đồng cổ đông nhất trí và thỏa thuận góp vốn.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------- 


BIÊN BẢN THOẢ THUẬN GÓP VỐN KINH DOANH

Hôm nay, vào lúc ….giờ, ngày ………………..tại…………………………………………………

Chúng tôi gồm những Ông, bà có tên sau:

1. Ông, bà……………………………Giới tính ……………….Quốc tịch: ………………...........

Sinh ngày: …………………

Chứng minh nhân dân số: ………………….. ngày cấp …………… Nơi cấp …………………

Hộ khẩu hay trú: …………………………………………………………………………………

2.Ông, bà……………………………Giới tính ……………….Quốc tịch: ………………...........

Sinh ngày: …………………

Chứng minh nhân dân số: ………………….. ngày cấp …………… Nơi cấp …………………

Hộ khẩu hay trú: ………………………………………………………………………………

3.Ông, bà……………………………Giới tính ……………….Quốc tịch: ………………...........

Sinh ngày: ………………………

Chứng minh nhân dân số: ………………….. ngày cấp …………… Nơi cấp …………………

Hộ khẩu hay trú: ………………………………………………………………………………

Đã thực hiện họp cho việc góp vốn với kinh doanh, cùng những nội dung cụ thể như sau:

1. Mục đích góp vốn: ………………………………………………………………………………

2. Số vốn góp; loại tài sản góp vốn của đã thành viên: …………………………………….

3. Thời hạn góp vốn: ………………………………………………………………………………

4. Cử người quản lý phần vốn góp: …………………………………………………………....

5. Cam kết của những bên: …………………………………………………………………………

6. Nguyên tắc chia lợi nhuận: ……………………………………………………………………

Các bên từng nhất trí bằng biên bản cùng nội dung trên và với ký tên dưới đây:

ÔNG (BÀ)
(Ký, họ và tên)
ÔNG (BÀ)
(Ký, họ và tên)
ÔNG (BÀ)
(Ký, họ và tên)

Download tài liệu để xem nội dung chi tiết.


Link Tải Mẫu Biên bản thỏa thuận góp vốn kinh doanh mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)