Tải Mẫu biên bản thỏa thuận thử việc

Link Tải Mẫu biên bản thỏa thuận thử việc chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

Mẫu biên bản thỏa thuận thử việc

CÔNG TY ........
--------------

Số: ......./TTTV-......

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  -  Tự do - Hạnh phúc
------------------------ 


BIÊN BẢN THOẢ THUẬN THỬ VIỆC

Hôm nay, ngày ....../...../.......... tại Văn phòng Công ty.
Chúng tôi, một bên là:  ........................................................................................................
Chức vụ                   :  ........................................................................................................
Đại diện cho             :  ........................................................................................................
Địa chỉ                     :  .......................................................................................................

Và một bên là          : ...........................................................................................................
Sinh ngày                : .................................tại:......................................................................
CMND số                 :.................cấp ngày: ..........................tại:.............................................             
Địa chỉ hay trú    :............................................................................................................
Nơi sống hiện tại          :............................................................................................................
Điện thoại liên hệ     :...........................................................................................................

Thoả thuận ký kết thoả thuận thử việc và cam kết thực hiện đúng những điều khoản sau:

Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng

-  Thời hạn thử việc: 02 tháng;
-  Từ ngày     tháng     năm      xuất hiện ngày      tháng       năm     
-  Địa điểm làm việc:  
-  Công việc nên làm: Thực hiện những công việc ghi trong bản Mô tả công việc kèm theo.

Điều 2: Công việc gồm có

-  Thời gian làm việc: 8 tiếng/ngày; 44giờ/tuần (từ thứ 2 xuất hiện sáng thứ 7); nghỉ Chủ nhật, Lễ, Tết theo quy định của pháp luật lao động.
-  Được cấp phát dụng cụ làm việc gồm: theo yêu cầu thực tế công việc

Điều 3: Quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động

1. Quyền lợi:

-  Phương tiện chạy lại làm việc: Người lao động tự túc phương tiện chạy lại.
-  Mức tiền công: hưởng mức lương              đ/tháng (                      đồng/tháng).
-  Phụ cấp gồm:
-  Được trả lương vào ngày 15 hằng tháng.
-  Tiền thưởng: được hưởng những khoản thưởng theo quy định của Công ty.
-  Được trang bị bảo vệ lao động: Phù hợp cùng công việc được giao.
-  Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, nghỉ phép năm, lễ tết…): Theo quy định tại Quy chế có ảnh hưởng của Công ty.
-  Chế độ huấn luyện: Theo nhu cầu thực tế trong đã thời kỳ của Công ty.
-  Những thỏa thuận khác:

2. Nghĩa vụ:

-  Hoàn thành những công việc ghi trong Bản miêu tả công việc kèm theo hợp đồng này.
-  Chấp hành Quy chế của Công ty, Kỷ luật lao động, An toàn lao động và những quy định chung.
-  Chịu trách nhiệm vật chất: Nếu như bên người lao động có hành vi tiết lộ hay sử dụng những thông báo bí ẩn phục vụ lợi ích riêng tư, hay theo bất kì cách nào trái pháp luật, hay không tốt đối cùng lợi ích của cty, hay vi phạm kỷ luật lao động, quy trình quy phạm kỹ thuật, tùy theo mức độ sẽ bị kỷ luật theo quy định của Công ty và những quy định của pháp luật.

Điều 4: Quyền hạn và nghĩa vụ của người sử dụng lao động

1. Nghĩa vụ

-  Đảm bảo việc làm và thực hiện đầy đủ những điều từng cam kết trong hợp đồng lao động.
-   Thanh toán đầy đủ đúng thời hạn những chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động.

2. Quyền hạn:

-   Điều hành người lao động làm xong công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc…)
-   Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của Pháp luật và Quy chế có ảnh hưởng của Công ty.

Điều 5: Điều khoản thi hành

-  Trường hợp một trong đôi bên đơn phương chấm dứt thoả thuận thử việc nên báo cho bên kia biết chậm nhất 07 ngày trước khi nghỉ và nên thực hiện việc bàn giao hồ sơ, văn bản, những công việc đang phụ trách.
-  Những việc về lao động ko ghi trong Hợp đồng lao đồng này thì vận dụng theo những quy định của Quy chế có ảnh hưởng và pháp luật lao động.
-  Thoả thuận thử việc này hay lập thành 03 bản có giá trị như nhau, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 02 bản và có hiệu lực nói từ khi:................                             

NGƯỜI LAO ĐỘNG

 

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG


Link Tải Mẫu biên bản thỏa thuận thử việc mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)