Tải Mẫu biên bản và nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức

Link Tải Mẫu biên bản và nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức chính thức:

Tải về máy (121,5 KB)
Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

mtaive.com xin giới thiệu mẫu Biên bản hội thảo cán bộ công chức và Nghị quyết hội thảo cán bộ công chức của cơ quan, đơn vị nào đó.

Tên cơ quan chủ quản
Tên đơn vị 

Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
______________

…………, ngày ..… tháng ….. năm 200....


BIÊN BẢN HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC
CƠ QUAN ......................... NĂM 20....

Cơ quan ……………năm 200...

Thời gian: … h sáng ngày …. tháng …. năm 200.....

Có mặt : ….. / …..

Vắng mặt : ……

Đại biểu :.................................................................................................................

Chủ tịch đoàn:

- Đ/c…………………………….................................................................................

- Đ/c………………………………..............................................................................

Thư ký đoàn :

- Đ/c…………………………………...........................................................................

- Đ/c …………………………………….......................................................................

Nội dung hội thảo:

Phần I:

Đ/c ……………… trình bày “Báo cáo thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức và công tác Công đoàn năm 20......, phương hướng thử thách năm 20.....”.

Phần II:

Đ/c ……… Ban thanh tra nhân dân Cục Thống kê trình bày thông báo “Kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 20.....”.

Phần III:

Đ/c …………… đọc quyết định biểu dương công đoàn năm 20......

Phần IV:

Các ý kiến tham gia vào những thông báo trình bày tại hội thảo.

Đồng chí ……………… chủ trì phần bàn bạc này.

Lúc những thông báo được những đồng chí Chủ tịch công đoàn, Trưởng Ban thanh tra nhân dân trình bày, CBCC từng tham gia ý kiến cùng những nội dung sau đây:

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Phần V:

Đ/c ………………… thay mặt tổ thư kí bằng dự thảo “Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức cơ quan Cục Thống kê năm 2009”. Sau đấy có một vài ý kiến về những chỉ tiêu phấn đấu như sau:

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

(Có giấy tờ kèm theo).

Phần VI: Phát biểu của đại diện công đoàn viên chức TP.

Đ/c ……………............công đoàn viên chức TP phát biểu cùng hội thảo về 1 số việc sau:

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Phần VII: Đ/c ………..tổng kết bế mạc - Phát động phong trào thi đua

Hội nghị kết thúc lúc ………………………….. phút với ngày.

Thư ký hội thảo                   Chủ tịch công đoàn                       Chủ tịch đoàn

Download giấy tờ để xem thêm chi tiết.


Link Tải Mẫu biên bản và nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức mới nhất:

Tải về máy (121,5 KB)
Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)