Tải Mẫu cam đoan

Link Tải Mẫu cam đoan chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)

Mẫu cam đoan

CT……………

Số: 06/……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------

    Hà nội, ngày ….. tháng ….. năm ……


       BẢN CAM ĐOAN 

Kính gửi: ………………………………………………………………………

Cá nhân/Tổ chức:  …………………………………………………………...…...……

Chứng minh thư nhân dân/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số : ……………..…..

Ngày cấp: ………………………………………………………………………………..

Nơi cấp: …………………………………………………………………………………

Nơi đăng ký HKTT/Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………….

Điện thoại liên lạc: ………………………………………………………………………

Cá nhân/ Tổ chức ………………………………………………….. cam kết:

1) ……...…………………………………………………………………………………

2) ……...…………………………………………………………………………………

3) ……...…………………………………………………………………………………

4) ……...…………………………………………………………………………………

5) ……...…………………………………………………………………………………

(Xem thêm phần chỉ bảo ghi cam kết bên dưới)

Tôi/Công ty …………………….. cam đoan và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về  tính chính xác, trung thực của nội dung nêu trên.

                          Cá nhân/Đại diện theo pháp luật của Công ty

                                                                                                   Giám đốc

                         (ký ghi rõ họ tên)                                                                              

Hướng dẫn ghi cam kết:
 
Ghi rõ nội dung cam kết của riêng tư hay tổ chức gồm có: Nội dung cam kết, thời gian thực hiện cam kết, đề nghị khác……..
 
giả sử:  cam kết của pháp nhân cho việc làm xong nghĩa vụ cùng cơ quan nhà nước để nhằm mục đích giải thể như sau:
 
1) Đã thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ thuế cùng cơ quan nhà nước;
2) Thanh lý mọi hợp đồng từng ký kết cùng những tổ chức, riêng tư;
3) Chưa mở tài khoản tại ngẫu nhiên ngân hàng nào;
4) Thực hiện nghĩa vụ cùng người lao động;
5) Không có nợ nần cùng ngẫu nhiên tổ chức, riêng tư nào./.


Link Tải Mẫu cam đoan mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)