Tải Mẫu Công văn đăng ký nội quy lao động

Link Tải Mẫu Công văn đăng ký nội quy lao động chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Mẫu Công văn đăng ký nội quy lao động

Tên đơn vị:
Mã số quản lý lao động:

Số: …./......

V/v đăng ký nội quy lao động

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------

........, ngày.....tháng.....năm.....

Kính gửi: Sở Lao động Thương binh Xã hội.........

Thực hiện Bộ Luật Lao động từng được sửa đổi, cho vào của nước Cộng hòa cộng đồng chủ nghĩa Việt Nam.

Công ty........... đề nghị Sở Lao động Thương binh Xã hội ..............tìm hiểu và thông tin kết quả việc đăng ký nội quy lao động, kèm theo hồ sơ gồm có:

1. Quyết định ban hành nội quy lao động.

2. Bản nội quy lao động.

3. Các giấy tờ quy định của đơn vị có ảnh hưởng xuất hiện kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất (nếu có).

Nơi nhận:
- Như trên.
- Ban chấp hành công đoàn cơ sở (để theo dõi).
- Lưu đơn vị.

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

- Mục 3 nếu có hồ sơ nộp kèm theo thì ghi, nếu chưa có thì ko ghi mục này.


Link Tải Mẫu Công văn đăng ký nội quy lao động mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)