Tải Mẫu đề nghị duyệt chi công tác

Link Tải Mẫu đề nghị duyệt chi công tác chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Mẫu đề nghị duyệt chi công tác

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
-----***------

ĐỀ NGHỊ DUYỆT CHI CÔNG TÁC

Kính gửi: Ông ………………………..Chức vụ: Tổng Giám Đốc

Tên tôi là:................................................. Chức vụ:............................................

Mục đích:..............................................

Nội dung đề nghị như sau:.......................................

Nơi đi,................................

Nơi đến........................Ngày............ tháng...........................

Phương tiện........................ Số ngày công tác .......................

Lý do lưu trú.......................

Tiền ứng trước:...................................................................................................

(Bằng chữ:......................................................................................................... )

Công tác phí:......................................................................................................

Tổng cộng:.........................................................................................................

(Bằng chữ:.........................................................................................................)

Download giấy tờ để xem thêm chi tiết.


Link Tải Mẫu đề nghị duyệt chi công tác mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)