Tải Mẫu điều lệ doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài

Link Tải Mẫu điều lệ doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Mẫu điều lệ doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

……………, ngày …… tháng …..năm ……….

MẪU ĐIỀU LỆ
DOANH NGHIỆP 100% VỐN NƯỚC NGOÀI

Điều 1:

Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài do (các) chủ đầu tư sau đây xin thành lập tại Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

1. Tên Công ty hay riêng tư:…………………………………………

2. Đại diện được ủy quyền:……………………………………………

Chức vụ:......................

Quốc tịch:.........................

Địa chỉ hay trú:.........................

Trụ sở chính :………………………………………

Điện thoại:……. Fax:………

Ngành nghề kinh doanh chính:……………………………………

Giấy phép thành lập cty:…………………………………..

Đăng ký tại:………

Ghi chú: nếu chủ đầu tư gồm có nhiều thành viên thì đã thành viên sẽ miêu tả đầy đủ những chi tiết nêu trên.

Điều 2:

Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài được thành lập theo hình thức Công ty trách nhiệm hữu hạn và có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam.

Điều 3:

Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài thành lập tại Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhằm mục đích :

(Mô tả đối tượng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp).

Download giấy tờ để xem thêm chi tiết.


Link Tải Mẫu điều lệ doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)