Tải Mẫu đơn đăng ký cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử

Link Tải Mẫu đơn đăng ký cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)
Tải về máy (Link dự phòng 3)


Mẫu đơn đăng ký cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử

TÊN THƯƠNG NHÂN,TỔ CHỨC
-------


Số: ...........

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

………, ngày … tháng … năm ………

ĐƠN ĐĂNG KÝ CUNG CẤP
DỊCH VỤ SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Kính gửi: Bộ Công Thương – Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông báo

1. Tên thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử:

- Tên đăng ký:

- Tên giao dịch:

2. Số, ngày, nơi cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh, chứng nhận đầu tư hay giấy phép đầu tư (đối cùng thương nhân) hay quyết định thành lập (đối cùng tổ chức):

3. Tên cơ quan chủ quản (nếu có):

4. Tên miền Internet của sàn giao dịch thương mại điện tử:

5. Các tiện ích của sàn giao dịch thương mại điện tử (rao vặt, tài khoản đăng tin, gian hàng trực tuyến, thanh toán trực tuyến, v.v…): 6. Đối tượng phục vụ:

7. Loại hàng hóa hay dịch vụ cung cấp trên sàn:

8. Cơ chế gigiết hại những thương nhân, riêng tư tham gia bán hàng hóa hay cung ứng dịch vụ trên sàn:

9. Nhà cung cấp dịch vụ truy cập Internet:

10. Số nhân viên quản lý, gigiết hại những hoạt động của sàn giao dịch:

11. Tên, chức vụ người chịu trách nhiệm chính sàn giao dịch thương mại điện tử:

12. Trụ sở:

Điện thoại: Fax:Email:

Cam đoan thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 57/2006/NĐ-CP ngày 9/6/2006 của Chính phủ về thương mại điện tử, Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông báo điện tử trên Internet, Thông tư số 09/2008/TT-BCT ngày 21/7/2008 của Bộ Công Thương chỉ bảo Nghị định Thương mại điện tử về cung cấp thông báo và giao kết hợp đồng trên website thương mại điện tử, Thông tư số … và những quy định pháp luật ảnh hưởng.

Download giấy tờ để xem thêm chi tiết.


Link Tải Mẫu đơn đăng ký cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)
Link dự phòng 3 (Hoạt động)